Nabeschouwing Zorgvrij, Bosbeek en het Burgemeester Rijkenspark vormen tezamen met Spaarnberg een historisch-geografische eenheid door onder meer de wateringen, de bos- en waterpartijen en de monumenten in het gebied (de blekersschuur, Schoonoord, Boschbeek, het chalet, molen de Zandhaas, en de slangenmuur). Van de waterpartij in Zorgvrij, de totale parkaanleg in Spaarnberg en het Burgemeester Rijkenspark weten we zeker dat ze naar het ontwerp van Jan David Zocher Jr. en L.J. Springer in, respectievelijk de dertiger jaren van de 19e eeuw en begin 20ste eeuw, zijn aangelegd. Met dit artikel is aangetoond dat in het park Bosbeek het gedeelte rondom de woning Boschbeek is aangelegd volgens een ontwerp van Jan David Zocher Jr. Helaas is van vooral de vroeglandschappelijke lanenstructuur (Zocher Sr.) en aanplant niet zo heel veel overgebleven. We mogen aannemen dat in de tijd dat de gebiedsdelen Zorgvrij en Bosbeek in bezit waren van Jan Pieter Wickevoort Crommelin en Spaarnberg in bezit was van Adriaan van der Hoop, de totale parkaanleg van deze verschillende gebiedsdelen op elkaar afgestemd is geweest naar ontwerp van Jan David Zocher Jr. Hierbij moet opgemerkt worden dat in Bosbeek enkele elementen van het oorspronkelijke gebruiksbos bewaard zijn gebleven en een plezierbos aanwezig was vóór de aanleg door Zocher junior. 38 Opvallend is de lange rechte laan die oost-west door Bosbeek loopt. Deze rechte aanleg komt normaliter niet voor in de ontwerpen van Zocher Sr en Jr en zal bij het oorspronkelijke gebruiksbos behoord hebben. Aan het westelijk einde van de laan in de voormalige Neethof bevindt zich een opgeworpen heuveltje. Hierop heeft mogelijk een tuingebouwtje of parkornament gestaan. Op de minuutkaart van 1832 staat een laan afgebeeld en in een acte uit hetzelfde jaar worden de laan, de Dwars- en Krommelaan vermeld. Daar de kavelstructuur overeenkomt met die van de kaart uit 1810 van landmeter van Diggelen, kan verondersteld worden dat deze lanen reeds vóór 1810 voorkwamen. Zelfs nu zijn er nog gedeelten van deze lanen bewaard gebleven. De bosbeek zelf, een gegraven beek, waarvan het huidige tracé al in 1810 bestond, was vermoedelijk al globaal aanwezig in de 17e eeuw. Deze oude, zeer fraaie, goed bewaar de watering geeft samen met de omringende parkaanleg, die voor een deel toe te schrijven is aan Jan David Zocher Jr.(van Zocher Sr. is het helaas verloren gegaan), een grote historische waarde aan het park Bosbeek. Park Bosbeek is bovendien een aangenaam wandelpark dat gelukkig nog ver is van drukke lawaaiige autowegen. Hopelijk blijven Bredcroodse- beek A imde o beuk eik grenspoul Spaar en Berg 6it>ek en Hoven (verplaatsI »n zO-*<e t-euv.) Molen de Zandhaas Ruiterpad^ open lerrein Oorspronke lijke ingang Spaarnberg ■Paardekastanjes Vleugelnoten langs voormalig pad Afb. 16 Bosbeek, het Burgemeester Rijkenspark, Spaarnberg en Zorgvrij in 1998. Naar de plattegrond in het herstelplan Burgemeester Rijkenspark en eigen waarneming. J. Morren en B.J.Oosterop 1998. Historische elementen in het landschap: 0 Aanleg naar het ontwerp van J. D. Zocher Jr. Mogelijk aangelegd naar het ontwerp van J.D. Zocher Jr. Gebouwd naar het ontwerp van J.D. Zocher Jr. X Aanleg voordat er sprake was van tuinarchitectuur in dit gebied. Aanleg die niet kan worden toegeschreven aan een ontwerper en/of aanpassingen uit de laatste helft van de 19-de eeuw tot en met 1998.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 22