Bijlage Bosbeek, Spaarnberg, het Burgemeester Rijkenspark en het aansluitende weidegebied de Venen in de toekomst bewaard, niet alleen vanwege hun historische belang maar ook vanwege hun recreatieve functie in een gebied dat steeds meer verstedelijkt. Het herstelplan Burgemeester Rijkenspark van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Velsen is een goede basis voor behoud van de parken. Jammer is het echter dat de nieuwe historische gegevens er geen deel van uitmaken. Mogelijk geeft dit artikel aanleiding tot aanpassingen. Met het oog op behoud van het cultuur-historisch landschap, zou er wellicht meer aandacht geweest zijn tegen de aantasting van de beken door vergraving t.b.v. paddenpoelen en privé doeleinden. Verder is de plattegrond van 1920-1930, waarop de oorspronkelijke aanleg van paden wordt weergegeven, niet gebruikt voor conservering of herstel van het padenstelsel. Hierdoor is bijvoorbeeld het herstel van enkele lanen volgens het ontwerp van Zocher Jr. niet aan de orde gekomen. De licht gekromde beukenlaan door Bosbeek kan aangemerkt worden als een treffend voorbeeld van een laan volgens Zocher. In het (herstel)plan wordt de beplanting langs deze laan aangeduid als een te ontwikkelen enkelzijdige laanbeplanting, doch herstel van de laan als dubbelzijdige beukenlaan lijkt beter op zijn plaats te zijn. Op Spaarnberg zou herstel van de padenstructuur volgens Zocher Springer zeker nabij het voormalige hertenkamp eenvoudig geweest zijn. Ten aanzien van molen de Zandhaas kan opgemerkt worden dat in het herstelplan de windvang van en uitzicht op de molen niet behandeld zijn. De gemeente Velsen stelt echter dat de tijden en daarmee het algemeen belang veranderd zijn, zodat "windvang" een niet meer vanzelfsprekende zaak is. Het is te betreuren dat er geen enkele aandacht is besteed aan de drooggevallen restanten van de Brederoodsebeek langs de Midden- duinerweg. Het is nagenoeg onmogelijk de functieloze gedeelten van de beek watervoerend te maken, omdat hij niet doorgetrokken kan worden richting Vlugthoven door de daar aanwezige woningbouw uit de vijftiger jaren. Misschien geeft de toekomst een oplossing, als de waterwinning in de duinen verder verminderd wordt en het grondwater in de randgebieden daardoor gaat stijgen, waarbij watervoerende maatregelen op het voormalig PZ terrein ook van invloed zullen zijn72. Morren en B.J. Oosterop. Waarom Bosbeek NIET DOORGROEIDE NAAR EEN GROTE BUITENPLAATS. Cornelia Willink is getrouwd met Jan Pieter A. van Wickevoort Crommelin. Haar moeder komt in 1840 te overlijden, waarna Cornelia de hofstede Wildhoef te Bloemendaal erft. Het echtpaar en hun 6 kinderen gaan de hofstede als zomerverblijf gebruiken Jan Pieter liet naar het ontwerp van architect Jan David Zocher Jr. op Wildhoef wijzigingen in de tuinaanleg aanbrengen en een koetshuis bouwen B. Zijn oudste dochter Cornelia Adolphina werd in de gele genheid gesteld de hofstede Wildhoef en de bijbehorende bezittingen in zijn geheel over te nemen. Jan Pieter wilde hiermee bereiken dat het bezit niet in stukken uiteen viel. Cornelia Adolphina, intussen weduwe van Hendrik Willink uit Amsterdam, maakte gebruik van haar recht en kwam in 1874 op Wildhoef wonen. In 1898 kwam zij te overlijden. Haar nicht Cornelia Adolphina van Wickevoort Crommelin, een dochter van haar broer Jan Pieter kreeg Wildhoef en de overige bezittin gen. Cornelia Adolphina had een grote liefde voor de natuur, was gelovig en sociaalvoelend en deed veel goed voor haar medemen sen. In 1904 gaf zij al haar bezittingen in beheer aan de nv. Maatschappij Veenduin te Amsterdam waarover de heer J.C. Reinders Folmer het beheer voerde. Regelmatig werden gedeelten van haar bezittingen losgemaakt voor verkoop aan derden of als schenking aan instellingen. Op 5 januari 1936 overleed zij op Wildhoef0. 72 - RAN Verpondingskaart A. van Diggelen 1810 en minuutkaart F.J. Nautz 1832. - Herstelplan Burgemeester Rijkenspark, Afdeling Groenvoor ziening Gemeente Velsen, januari 1994. - Morren p. 31-41. -Tuin en Park, meerdere auteurs, onder redactie van K.M Veenland-Heineman, Den Haag 1992. - Architectuur als sierraad van de natuur, Constance D.H Moes, Rotterdam 1991, p. 36, 45,162, 163 - Albers, p. 16-46 en 79. Bronnen. A Buitenplaatsen van Bloemendaal, Wim Post, Haarlem 1992, p. 155. In het vervolg genoemd Post B Architectuur als sierraad van de natuur, Constance D.H. Moes, Rotterdam 1991 p. 182 C Post, p. 155-156

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 23