Stichting Santpoort Geschiedenis Doel Werkwijze Contacten Bestuur Bij de totstandkoming van deze publikatie wil ik mijn dank uit spreken aan de volgende personen die mij ondersteunden door advies en het verstrekken van gegevens: Bosman, W.J., Santpoort Metselaar, W.M., Santpoort Clercq, D.C. de, Amsterdam Noord, H.A. de, IJmuiden Jansen, G.J., Santpoort Oosterop, B.J., Santpoort Kruger, H., Santpoort Rings, C, Driehuis I Morren Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving. De stichting Santpoort bestaat al meer dan 20 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij en/oor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap, en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan.Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Op 2 maart 1976 is de stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw en saneringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen staken de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmi- lieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Stichting Santpoort is een Stichting met ongeveer 300 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuur historische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te bevorderen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten; 1. De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monu ment of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2. De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen etc. De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken. o Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente, Provincie of Rijk te krijgen, o Bezwaar aan te tekenen tegen aantastende verbouwing- of sloopplannen van bestaande (potentiële) monumenten, o Visie te geven op concept bestemmingsplannen. o Meepraten bij visie ontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Gemeente Velsen o Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door bezwaarschriftprocedures, ontwikkeling van alternatieve voorstellen etc. o Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit, o Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspre ken. Contacten worden onderhouden met: commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethou ders, politieke partijen, ambtenaren, Rijksmonumentenzorg, Stichting Nationaal Park Zuid Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting"Ons Dorpsgezicht" Driehuis, Historische Museum Zuid Kennemerland, Natuurmonumenten en vele anderen. Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. De actieve groep bestaat ongeveer uit 8 mensen. Voorzitter is dhr P.H. Lokhorst tel 023 - 5380264

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 24