40 grooten Vlaems t'stuk'. Voor de landen, waar het huis, de boomgaard en de blekerij op liggen, moet Claes huur betalen aan de kinderen van Jacob Jansz8. Uit de akte en uit de kaart van Adriaan de Bruijn mogen we opmaken dat Roelant Huijbertsz Trompetter mede namens Gijs Gilles de Clerck de blekerij heeft gerund en dat zij beiden bezitters waren van het huis en de bomen in de boomgaard. Het kwam in deze tijd veel voor dat de gronden voor een bleke rij gepacht werden en dat de opstallen gebouwd werden door en/of in eigendom waren van de pachter Het gaat Claes Anthonisz blijkbaar goed want op 25 november 1620 koopt hij de blekerijgronden, die als gerechte helft in bezit zijn van Jan Jacobsz junior. Dit inclusief een stuk land dat voorheen bij de blekerij heeft behoord en waarop Claes een nieuw huis nabij de andere blekersgebouwen heeft laten bouwen. Tegen dit stuk land ligt een boomgaard die in bezit blijft van Jan Jacobsz. De erfhuur over de gehele blekerij moet Claes met Cornelis Jacobsz, die de andere helft van de blekerijgronden in bezit heeft, gezamenlijk en ieder voor de helft betalen. De halve blekerij grenst in zuid-oosten aan de landerijen van de erfgenamen van Maerten Beurtsz (maar in gebruik bij Cornelis Jacobsz) en in het zuid-westen aan het teelland van Cornelis Jacobsz 10. Op 5 april 1622 verkoopt Cornelis Jacobsz een stuk land en een erf, dat bij de blekerij te Santpoort ligt, aan Claes Anthonis, die nu op de blekerij woont, voor 120 carolus gulden Op het stuk land heeft Claes zijn nieuwe huis gebouwd, op het erf staat het oude huis en boomgaard nabij de poort (zie afb. 9 naar H.Leth). Claes breidt op 15 april 1622 opnieuw zijn bezittingen uit door de aankoop van een hoekje land gelegen tussen de (...ckerjbuer- wech en de Heerenwech of de Molenduijn en aan het zuiden Claes Anthonisz zelf12. In dit geval wordt met de Heerenwech de huidige Wüstelaan bedoeld. Het hoekje land is dus onderdeel van de blekerij geweest en zal vermoedelijk in de buurt van de tegenwoordige Johan van Beemlaan gelegen hebben. Op 5 december 1629 is het eindelijk zover dat Claes Anthonisz de andere helft van de blekerij van Cornelis Jacobsz in de Bergh verkrijgt, nl. anderhalf morgen van het zuidelijk deel van de blekerij. Het eerder genoemde 'bloote achterhuis' of huis en werf met een plantage voor fruitbomen, komt in 1636 via via in z'n geheel in bezit van Claes Anthonisz. Opmerkelijk is dat het boerderijtje in het zuiden grenst aan de Leckweg. Op het kaartje van 1597 is deze weg gedeeltelijk afgebeeld en liep dwars door de Molenduinen vermoedelijk tot de splitsing van de Brederoodsebeek en de Greppel (de Bosbeek). Ten aanzien van het boerderijtje kan nog vermeld worden, dat het na 1658 niet meer genoemd wordt en dus niet zolang daarna uit de Molenduinen verdwenen moet zijn '3. In 1645 is een gedeelte van de bleek van Claes Anthonisz in kaart gebracht (zie afb. 5). Ook zien we hier weer het L- vormig perceel van de blekerij "Spaarnberg" terug, maar nu met de gegraven watering (locatie chalet). Deze schematische detailkaart is niet helemaal juist. Precies waar de hoek van het L-vormig perceel de weg (Wüstelaan) raakt, wordt deze weg in westelijke richting afgebogen. De weg inclusief de slootjes van Claes Anthonisz moet echter juist tegenovergesteld afbuigen naar het oosten. De Herenweg, die in werkelijkheid meer naar het noord-oosten lag, ging vanaf de Delft ambachtsgrens) richting Schoten over in de Verkeerde of Vergierdeweg. Na Claes Anthonisz verkrijgt Johannes van der Bergh de blekerij (akte van transport niet gevonden). Reeds vóór 1688 erft zijn zoon Nicolaas 1/4 deel van de blekerij, die bestaat uit huizen, bleekvelden, een wei, verscheidene droogbergen, watering, boomgaard en vijver. Aan de noordzijde wordt de blekerij begrensd door het huis (later Litslust genoemd) van de erfgenamen van Johannes, nl. Nicolaas - Judith - Josina en hun moeder Herter van Zijell (onderlinge familieband is niet geheel zeker)14. 8 GAV ORA 957 fo. 132 9 Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen, S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, 's-Gravenhage 1936, p. 110. In het vervolg genoemd Roldanus. 10 GAV ORA 958 fo. 187 en ORA 959 fo. 16v-17r 11 GAV ORA 959 fo. 36r 12 GAV ORA 959 fo. 36v 13 GAV ORA 959 fo. 197(1/2 blekerii); 959 fo. 90v(huis)/30v, 96; 960 fo. 97, 211; 961 fo.79, 216v 14 GAV ORA 964 fo. 155a

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 7