■fcCQ rZr^p—l Op 19 mei 1701 verkoopt Pieter Rijcken als voogd van Judith en Nicolaas van de Berge, beide kinderen en erfgenamen van Johan van de Berge(n), een huis aan Jacob Paulussen. Dit huis, vermoedelijk de helft van het huis Hartenbergh, wordt in het zuiden begrensd door de blekerij die in gebruik was bij Cornelis van Aalst, in het westen door het huis van voornoemde blekerij, in het noorden door de Kerckwege en in het oosten door de Heerenwegh. In de transportakte wordt bepaald dat het verkochte huis aan de zuidzijde gedekt moet blijven met blauwe pannen 15. Als we ervan uitgaan dat met de Kerckwege de huidige Johan van Beemlaan bedoeld wordt, dan moet dit huis op de zuidelijke hoek van de huidige Johan van Beemlaan en de Hoofdstraat hebben gestaan. Tegelijk met Hartenbergh wordt ook de hofstede (Litslust of Schoonoord) verkocht, die na bijna een halve eeuw weer aan de blekerij zal worden toegevoegd. Op 20 februari 1702 verkopen de hiervoor genoemde erfgenamen van Johan van de Berge blekerij Zorgvrij aan Cornelis van Aelst. Bij deze verkoop wordt de blekerij als volgt omschreven: "een lijnwaat bleijkerije staande ende gelegen voor in de Santpoort in den banne van Velsen, mette huijsinge, veldere en boomgaart daar annex alsmede twee grootte droogbergen, 15 gavora 965 fo. 235r belent ten weste de Graaflichheijts wildernisse, ten zuijden den coopers en te oosten Johannes van Duijren cumsocis en ande ren) en de Heerenwegh, ten noorden Jacob Jansen en de Buijrwege, inogende het van selve Jacob Jansen genaamd Hartenbergh aan de zuijt- zijde van de wascamer met geen ander als blauwe pannen bedeckt werden,..." Opnieuw komen we de voorwaarde tegen betreffende de blauwe dakpannen. De reden van deze voorwaarden is bekend, nl. dakpannen i.p.v. rietendaken werden voorgeschreven in verband met brandgevaar (bij het bleekproces werd aardig wat afgestookt). Op 5 januari 1706 verkopen Nicolaas van de Berge en zijn zwager Hendrik, die getrouwd is met diens zuster Judith, een boerenstolp en een halve tuin die gelegen is tussen blekerij Spaar en Berg en blekerij Zorgvrij aan Cornelis van Aalst Deze boerenstolp lag aan de oostkant van de Wüstelaan, schuin tegenover het Zwitserse chalet dat bij Spaarnberg heeft gehoord. Later komen we deze boeren stolp weer tegen onder de naam Courland. Op de verpon dingskaart uit 1810 wordt hij aangegeven met perceel no. 99 '8. Met de verkoop van de boerenstolp komt er een einde aan een periode van ca. anderhalve eeuw waarin de familie van de Berge enige betrokkenheid had bij blekerij Zorgvrij. Na het overlijden van Josientje van Eeken, weduwe van Cornelis van Aalst, blijkt dat haar drie dochters de enige erfgenamen zijn. In de vermogensakte van scheiding van 18 maart 1721 zien we dat Maria van Aalst gehuwd is met Cornelis Voet, Josina van Aalst weduwe is van Cornelis Verrooten en Anna van Aalst meerderjarig is verklaard. Cornelis Verrooten was eigenaar van de hofstede Stuijvesant in de buurtschap Jan Gijsenvaart, nu Santpoort Zuid Volgens deze akte uit 1721 kwam via het keuzerecht de blekerij toe aan Maria. In een transportakte van 3 april 1743 is te lezen dat Johanna [Maria] van Aalst met Cornelis Voet getrouwd is geweest, maar na zijn overlijden hertrouwd is met Laurens de Beer20, regerend schepen van Velsen. Op de schets van de Molenduinen uit 1728 (zie afb.lO) wordt de "uijtwaateringh der bleek van de weduwe Cornelis Voet" vermeld. JL -TT--J-JjS'o 1 Afb. 5 Op de kaart is een gedeelte van de blekerij van Claes Anthonisz geschetst. In tegenstelling tot de kaart van 1597 is hier de ongeveer 48 jaar oude watering in kaart gebracht. Gedeeltelijk naar de kaart van de blekerij "Spaarnberg" door landmeter P.Wils in 1645. GAH kaart nr.991; B.J.Oosterop. 16 GAV ORA 965 fo. 243-244v 17 GAV ORA 966 fo. llr-v 18 RAN Verpondingskaart A. van Diggelen 1810 19 De Zandpoort, orgaan van de Stichting Santpoort, Stuijvesant, J. Morren, Santpoort 1995, p. 40-46 20 GAH Notarieel arch. inv. nr. 719 nrs.52-53-54 en GAVORA 969 fo. 142r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 8