in het westen door de Buurt- of Achterweg.20 Pierre woont in Am sterdam en zal de hofstede hebben verpacht of gebruikt hebben als zomerverblijf. Hij is getrouwd met Maria Cornelia du Peyrou en afkomstig uit Frankrijk, waar hij in 1702 geboren werd in Montau- ban. Op 4 oktober 1747 verkoopt hij de hofstede aan Frans Aal- bertz Koog, die haar op dezelfde dag doorverkoopt aan Gerrit Hoofman.21 Gerrit is schepen van Aelbertsberg (nu Bloemendaal), Tetterode (nu Overveen) en Vogelenzang. Hij is eigenaar van de garenblekerij Bloemendaals Begin, die ten zuiden van de hofstede Velserend ligt binnen Aelbertsberg. Hij is getrouwd met Magdale- na Kleijnschol. Gerrit overlijdt in 1762, waarna zijn weduwe de hofstede Vel serend en de garenbleek Bloemendaals Begin op 7 april 1762 verkoopt aan de eerder genoemde Frederik Berewout voor 1438 gulden.22 Berewout voegt het geheel bij zijn hofstede Jacht- lust. Zelf woont hij aan de Herengracht in Amsterdam en vervult vele functies. Hij is bankier, commissaris en schepen van de stad Amsterdam, bewindhebber van de West-Indische Compagnie, di recteur van de Sociëteit van Suriname, commissaris van de Buiten- landvaarders, kerkmeester van de Westerkerk, directeur der Groenlandse visserij, koopman op de West, voornaam importeur van West-Indische suiker en reder ter walvisvangst geweest. Te vens is hij eigenaar van plantages in Suriname en Berbice (nu een gedeelte van Guyana). Hij is getrouwd met Maria du Peyrou (fami lie van de eerder genoemde Maria Cornelia). Op 13 november 1777 overlijdt hij. Zijn erfgenamen verkopen zijn bezittingen in 1779 aan Maria Johanna Grangé de Neufville uit Amsterdam. In het verpondingsregister wordt de hofstede nog steeds omschreven als een herenhuis, stalling, koetshuis, tuinmanshuis, boomgaard, tuin en plantage.23 De nieuwe eigenares gaat op de hofstede Jacht- lust wonen, waar zij in 1781 op de plaats van het oude herenhuis een nieuw herenhuis laat bouwen.24 In 1783 breidt zij haar bezittin gen uit door de aankoop van de boerenhofstede Middenduin, en in 1788 door de aankoop van de geamoveerde (gesloopte) hofstede Duin en Berg.25 De hofstede Velserend zal zij verpacht hebben en voor zover wij hebben kunnen nagaan is de blekerij Bloemendaals Begin omgevormd tot een boerenbedrijf, dat ook verpacht werd.2'' De boerderij ten westen van Brederode wordt in dit jaar gesloopt. Maria overlijdt op de hofstede Jachtlust op 7 mei 1812. Bij gerech telijke toewijzing gaat de hofstede Velserend over naar Jan Ter Hofstede, secretaris van Bloemendaal en Jacobus Boom, koopman te Haarlem. Beiden wonen in Haarlem.2S De overige bezittingen gaan over naar andere personen. 20 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 969 fo. 119r. 21 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 969 fo. 196r en 197v. J.E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578 1795, Haarlem 1905 blz. 775. 22 AVK. Haarlem. ORA. Velsen inv. Nr. 970 fo. 180r. S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, Umuiden 1982 blz. 35. 23 AVK. Haarlem, Oudarchief Velsen voorlopig inv. nr. 110. 24 ARA. Den Haag, Financie van Hol land gaardersboek der verponding, inv. nr. 528 no. 5. 25 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 972 fo. 78r. 26 Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, Archief Museum Meerenberg, Bloe mendaal, transportakten uitbreiding terrein Provinciaal Ziekenhuis Bloe mendaal. 27 ARA. Den Haag, Financie van Hol land, gaardersboek der verponding, inv. nr. 528 no. 5. 28 AVK. Haarlem, notarieelarchief Vel sen, inv. nr. 9 akte 16, inv. nr. 10 akte 40 en inv. nr. 11 akte 40, 41, 42 en 45. S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, Umuiden 1982 blz. 35. 14

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 16