31 AVK. Haarlem, notarieelarchief Vel- sen, inv. nr. 19 akte 69. S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, IJinuiden 1982 biz. 35 en 36. 32 S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, IJmuiden 1982 biz. 36. groot 4 morgen 196 roeden. Belend ten noorden de Achter rijweg langs de gewezen hofstede Jagtlust loopende, tot aan de boerderij Middenduin, met zijn snip genaampt de Kroon en van daar zig strekkende langs de gemelde eigenaars oostwaarts tot aan en langs de laan van dit perceel en van daar langs de evengemelde laan en de gronden van kasteel Brederode toe behorende aan de heer P. T. Hoorn en van daar verder langs de gronden van Jan v.d. Poll (de NeethoJ) tot aan de grensscheiding van de gronden van de verkopers en koopers. Er zijn scheidingspalen geplaatst met de let ters 1TH en BI. Om de aankoop te financieren moeten zij een le ning vragen van 2500 gulden aan Jan Bondt, die op het buiten Vluchthoven in Santpoort woont.31 Uit de akte maken we op, dat de weilanden tussen de hofstede (boerderij) Middenduin en Velse- rend, waar de boerderij gestaan heeft, weer bij Velserend behoren. Het echtpaar richt het herenhuis in als logement, de vlakbij gele gen ruïne van Brederode zal ongetwijfeld als trekpleister bijgedra gen hebben tot een lonende exploitatie van het logement. Na het overlijden van Boele Jans in 1827 zet zijn zoon Wijnand Jans het logement voort." Als tweede bron van inkomsten heeft hij zijn tuinderij, die gelegen is op de landen van Velserend. Op de mi- nuutkaart en de kadastrale legger uit 1832 wordt de omvang van Velserend nauwkeurig aangegeven. Velserend omvat dan de navolgende percelen: Sectie F Santpoort, perceel 273 bosch 273a bouwland 275 bosch 275a bouwland 276 bouwland 276a bouwland 277 huis erf 278 tuin 279 bosch 280 bouwland 281 bosch 281a grasland 282 bosch 283 bouwland 284a bouwland 285 grasland 285a bouwland 285b grasland 285c bosch Uit dit overzicht maken we op, dat de landen tussen de hofstede Middenduin en Velserend weer verkocht zijn. Deze zijn nu in bezit van de heer J.P Taunaij, die nu Jachtlust, Middenduin en 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 19