34 Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, Archief Museum Meerenberg Bloe- mendaal, transport akten uitbreiding terrein Provinciaal Ziekenhuis Bloe- mendaal. AVK. Haarlem, Notarieel archief Vel sen, inv. nr. 70 akte 98. enigszins verleggen van de Velserenderlaan en het daarmee sa menhangende recht van overpad. Jacobus Johannes komt er achter, datje dit niet straffeloos zonder toestemming van je buurman kunt doen, en vooral niet, als die buurman bovendien nog advocaat is (in Amsterdam). Het geschil wordt opgelost en de afspraken wor den schriftelijk vastgelegd. Die luiden als volgt: De onderteekende ter eenre Jacobus Johannes Baale eigenaar van het logement Velserend en daarbij behoorende gronden in de Ge meente Velzen, mitsgaders aldaar woonachtig, het overpad ho pende over de Velzerendslaan, in den jaare 1800 sestien bij arbitrale beslissing als eene op het Velzerend drukkende erfdienst baarheid ten behoeve van de twee daaraan belendende boerehof- steden Middenduin en Bloemendaalsbegin erkend; ingevolgen waarvan de natenoemen ondergeteekende ter andere zijde van dien tijd af het regt van overpad over de gemelde laan heej't beze ten en uitgeoefend, onlangs overeenkomstig een plan van aanleg, vervaardigd ten zijnen behoeven en dienende tot verfraaing, eenig- zints hebbende verlegd en verbogen, zoo zijn daaruit bij den on derteekenden ter andere mr. Jan Paulus Taunaij, woonachtig op Jagtlust Gemeente Velzen, eigenaar van de beide voormelde boe renhofsteden Middenduin en Bloemendaalsbegin, bezwaren gere zen, ter zaake dat de verandering zonder zijne toestemming was daar gesteld geworden, tot opheffing van dewelke werderzijdsche ondergetekenden zich hebben verstaan in maniere als volgt, De onderteekende ter andere Jan Paulus Taunaij verklaart in zijne be trekking als eigenaar van Middenduin en van Bloemendaalsbegin, voor zich, zijne erven, of regtverkrijgenden inder tijd, in de ge maakte verandering te berusten, genoegen nemende dat het ge dachte overpad voortaan de bogten en de rigting zal behouden, die daaraan thans gegeven zijn; zonder daardoor nogthans te willen erkennen dat wettelijk, buiten zijne toestemming het pad heej't kun nen worden verlegd. Daarentegen zoo verklaard de ondergeteek ende Jacobus Johannes Baale deze toestemming uit bloote onachtzaamheid niet vooraf te hebben ingewonnen en geenzints met het oogmerk om den ondergetekenden ter anderen in zijne reg- ten te verkorten; en zijn wederzijdsche onderteekenaren overeen gekomen, dat het regt van overpad zoo te voet als met paarden en rijtuigen, van Middenduin naar Bloemendaalsbegin en van Bloe mendaalsbegin naar Middenduin, onveranderd zal blijven bestaan, edoch dat de weg langswelke dit regt over de Velzerendslaan zal worden uitgeoefend, van nu af zal loopen zoals zij zich tans be vindt te zijn gelegd, en dat daarin voortaan geene verandering zul len worden gemaakt dan met wederzijdsch goedvinden van de tijdelijke eigenaren van Middenduin, van Bloemendaalsbegin en van het Velzerend en onder schriftelijke toestemming; alles onder verband als naar regten. Aldus in duplo gepasseerd in de Gemeen te Velzen den tH'intigden maart achtienhonderd zeven en vijftig; zijnde een op zegel geschreven en behoorlijk geteekend exemplaar aan ieder van de onderteekende uitgereikt.34 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 21