In den afgelopen nacht omstreeks 12 uur is de Santpoortse brand- 39 AVK. Haarlem, courantenarchief Ijmui- J weer opgebeld voor een brand die was ontstaan in hotel Velserend der courant. gelegen tegenover de ruïne van Brederode. Onder leiding van op- 40 idem perbrandmeester Jak trok men zoo spoedig mogelijk derwaarts. Hier bleek dat de bovenverdieping van het hotel al Jlink brandde. Met een paar stralen op de waterleiding en een tweetal motor brandspuiten werd het vuur krachtig aangetast, maar al spoedig bleek dat de watermassa onvoldoende was om het vuur te bedwin gen, vooral daar dit een krachtige bondgenoot vond in den hevigen westenwind. Dankbaar werd dan ook de hulp, die door het Provin ciaal Ziekenhuis werd aangeboden, aanvaard, waardoor met twee stralen meer het vuur kon worden aangetast. Langzaam maar ze ker werd de brandweer, die gehandicapt was doordat ter plaatse verlichting ontbreekt, het vuur meester. Zij wist de bovenverdie ping (moet zijn beneden verdieping, (auteur)) te behouden, maar hier was ontzettend veel schade aangericht door de enorme hoe veelheid bluschwater. Omtrent de oorzaak is niets bekend. De be woners, die zich kort voor het ontdekken van den brand ter ruste hadden begeven, moesten inderhaast hun slaapkamers verlaten. Zij vonden een onderdak bij een der doctoren van het Provinciaal Ziekenhuis,39 Op de bijgaande foto (afb. 12) in de krant is duidelijk te zien, dat de dakkap, tevens bovenverdieping van het oude heren huis, nagenoeg verwoest is door de brand. De benedenverdie ping vertoont geen brandsporen. Het ernaast gelegen hotelgedeelte lijkt niet aangetast te zijn door de brand. Mogelijk heeft de dakkap van het hotelgedeelte wel schade opgelopen, want op foto's van het hotel uit latere tijd heeft dit gedeelte een plat dak gekregen. De brand krijgt nog een vervelende nasleep voor de eigenaar (hiermee zal de bedrijfsleider van het hotel bedoeld worden) van het hotel. De IJmuider Courant van 21 augustus 1933 meldt het volgende: Santpoort. De brand in Velserend. Eigenaar van het hotel gearresteerd. Na een plaatselijk ingesteld onderzoek rezen bij de politie vermoe dens, dat bij den brand van hotel Velserend opzet in het spel is ge weest. Zij stelde hiervan justitie te Haarlem in kennis die daarop last gaf den eigenaar van het hotel aan te houden. W. werd naar Haarlem overbracht waar hem door een rechter-commissaris een langdurig verhoor werd afgenomen. Hij ontkende. Voorlopig zal hij nog in arrest blijven. 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 25