gehouden met de nog aanwezige historische elementen in dit ge bied, zoals de eeuwenoude Brederodebeek en de voormalige Hee- renweg, nu de Bergweg. Tevens is dit gebied als overgangsgebied tussen de duinen en het achterliggende land, strekkende van Bloe- mendaal tot Driehuis één van de laatste betrekkelijk ongerepte ge bieden in Nederland. Daarom is het van groot belang om dit unieke landschapsvoorbeeld zo weinig mogelijk aan te tasten door bouwactiviteiten en wegenaanleg en te bewaren voor het nage slacht. Afb. 14: Velserend, nu restaurant Brederode, zoals het er in 1998 uitzag. Foto J. Morren. H iermee sluiten we de geschiedenis van Velserend af om met weemoed terug te denken aan de oude hofstede waarvan het laatste restant jammerlijk door brand is verwoest. Ons rest nog de herinnering en de naam Velserenderlaan. J. Morren, november 1998. Bij de tot stand koming van dit artikel werd medewerking verleend door en wil ik hiervoor bedanken: 26

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 28