De Santpoortse-Bloemendaalse Vallei XXII heimmelickhede verborgenheid in dit geval: gemak, of toilet). XXIII welle XXIIII hier under ist die swaere gevankenis. XXV Hier drinkte Sinte Engelmundus. XXVI die slotpoerte. Ponciaensdach= 14 januari Wuerragien (lees muerragien)= gebouwen Conterfeitsel= afbeelding, portret Met dank aan mevrouw Agnes Dunselman uit Driehuis voor deze transcriptie. Dit artikel bestaat uit een inleiding en een beschrijving van de his torisch geografische ontwikkeling van de binnenduinrand tussen Bloemendaal en Santpoort aan de hand van de aldaar gevonden structuren. De inleiding is een kort overzicht van het overheidsbe leid met betrekking tot de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke in richting van Zuid-Kennemerland. Beide delen kunnen afzonderlijk gelezen worden. Inleiding I n het kader van de groene gebiedsuitwerking van het streekplan Kennemerland is door Stichting Santpoort het project 'De Sant poortse-Bloemendaalse Vallei' ingediend. Het project beslaat een gebied vanaf ongeveer het kopje van Bloemendaal tot aan de kasteelruïne van Brederode inclusief de Schipbroeken, en beoogt een versterking van de aanwezige landschappelijke en cultuurhis torische kwaliteiten in de vallei en omgeving daarvan. Onder steund door Stichting Ons Bloemendaal en tal van andere regionale en landelijke organisaties is het project ook door over heidsinstanties enthousiast ontvangen. Volgens het nieuwe streekplan Noord-Holland Zuid dienen de lo pende projecten in het kader van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en de strategische groenprojecten te wor den uitgevoerd. Het Kennemerzoomplan, de groene gebiedsuitwer king van het streekplan Kennemerland, is dus één van die 28

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 30