groenprojecten. Bovendien is geconstateerd dat aanvullingen op de bestaande initiatieven noodzakelijk zijn, omdat zich knelpunten voordoen bij een aantal ecologische corridors. Daarom wordt on der meer voorgesteld om de corridor tussen Santpoort-Noord en Driehuis veilig te stellen door een offensieve groenaanpak, waarbij gedacht wordt aan actieve grondverwerving. Voor het duingebied met de binnenduinrand staan restrictief verstedelijkingsbeleid, landbouwtransformaties, en recreatie ve en ecologische kwaliteitsverbetering centraal. De doelstel lingen zijn niet alleen op natuurbeheer gericht, maar ook op landschap, cultuurhistorie, recreatie en waterbeheer en de samen hang daartussen. Het binnenduinrandlandschap biedt nog licht, lucht, ruimte, rust, cultuur en natuur. Door een beschermend instrumentarium, zoals bijvoorbeeld het aanmerken als 'Provinciaal landschap' kan het gebied de stedelijke druk aan de randen in de overgangszone naar het stedelijk kerngebied weerstaan. De algehele identiteit en karak teristiek van de binnenduinrand kunnen worden beschermd, waar door de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten behouden en versterkt kunnen worden. Zuid-Kenne- merland is met al zijn landgoederen al uitgeroepen tot een bijzon der waardevol cultuurhistorisch gebied, dat wil zeggen een zogenaamd Belvedere-gebied, dat niet alleen volgens Stichting Santpoort maar ook volgens de Provincie het predikaat 'Provi nciaal landschap' verdient. Vreemd genoeg worden zoekgebieden voor de Provinciale landschappen door het rijk bepaald, waardoor het op dit moment onduidelijk is of er binnen de Provincie Noord Holland überhaupt wel Provinciale landschappen benoemd zullen worden. Het nieuwe streekplan Noord-Holland Zuid zal getoetst worden aan de in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening neer gelegde criteria voor ruimtelijke en landschappelijke kwalitei ten, waarbij met name aan de hand van het criterium 'culturele diversiteit' zal worden getoetst op het integreren van de cultuurhis torie in ontwerpen en op het hanteren van de historische feiten als inspiratiebron. In dat kader vallen vooral twee uitspraken in het nieuwe streekplan op: - Cultuurhistorische waarden van stedelijke en dorpsbebou wing worden gerespecteerd en waar mogelijk ingezet bij de kwaliteitsverhoging van de leefomgeving. - De provincie streeft er naar archeologische en historisch-ge- ografische structuren en elementen waar mogelijk te behou den. 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 31