Onderstaand artikel is een analyse van de historisch-geografi- sehe structuur van de vallei, waarbij 'ingezoomd' wordt op het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis, waar nu nog het historische landgoed Meer en Berg en tal van histo- rischzgeograftsche structuren te ontdekken zijn. Uitgezonderd en kele aanvullingen is het artikel eerder verschenen als bijlage van het genoemde project 'De Santpoortse-Bloemendaalse Vallei'. Noten 1 J.A. Hendrikx, Cultuurhistorie van stad en land - 1999 2 J. Schuyf, Plaats en waardering van fos siele elementen in het Nederlandse land schap - 1986 Op het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis en het aangrenzende Velserend wil men een woningbouwprogram ma realiseren, waarbij de landschappelijke en cultuurhistori sche kwaliteiten volstrekt onvoldoende worden meegewogen. De zeldzame kasteelruïne vormt nu nog met het landelijk gebied er omheen een prachtig ensemble, dat door verstedelijking of bebou wing, in welke vorm dan ook, aangetast wordt. Dè zichtas tussen de kasteelruïne en het oude landgoed Meer en Berg moet behou den en waar nodig versterkt worden. Ook het zicht vanaf de ruïne op de Brederodeberg en vice versa dient behouden dan wel her steld te worden. Onderstaand artikel over historisch-landschappe- lijke elementen kan als inspiratiebron dienen voor de toekomstige ontwikkelingen op Meer en Berg en Velserend. Historisch-geografische structuren van Meer en Berg Historische geografie richt zich op de wijze waarop het cultuur landschap in de loop van de tijd is ontstaan en zich heeft ont wikkeld, en bestudeert dit vooral door analyse van de hiervoor kenmerkende bestanddelen in hun ruimtelijke samen hang.' De historische geografie behoort als wetenschap weliswaar officieel tot de geografie dwz. dat het ruimtelijke aspect voorop staat, maar in de praktijk kunnen vele verbindingslijnen met ande re disciplines bestaan. Te denken valt aan de geschiedenis, de ar cheologie, de (historische) demografie, de biologie, de bodemkunde, de bouwkunde en de plaatsnaamkunde.2 In deze pa ragraaf wordt echter vooral ingegaan op het landschap. Op het voormalige ziekenhuisterrein zijn nog zeer oude structuren zoals wegen en duinrellen te herkennen. De twee hoofdwegen lie pen in het westen langs de duinsteilrand en in het oosten langs of door de Molenduinen. Na verloop van tijd zijn tussen deze twee hoofdwegen dwarsverbindingen ontstaan. De genoemde structuren staan in nauwe samenhang met het omringende landschap name lijk de enge vallei die omgeven wordt door oude en jonge duinen. Vanwege enorme zandverstuivingen zijn zij vastgelegd door het planten van helm. Het reliëf is door de eeuwen heen bepalend ge weest voor het gebruik van het gebied. In de middeleeuwen werd 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 32