de Molenduinen. De landschappelijke elementen vormen tezamen een uniek geheel van de jonge duinen en de oude duinen met daar tussen de natte smalle vallei, waarin de nog herkenbare bleekvel den en een park aanwezig zijn. De hoogteverschillen, het reliëf op zich en de beplanting zorgen voor een hoge belevingswaarde van het gebied. Wegen en lanen Het Brederodemeer en wegenKaarten uit de 16de eeuw geven aan dat, grote delen van het huidige Meer en Berg zeer nat waren. De afvloeiing van het water stagneerde, doordat het grootste deel van de voormalige grachten van de kasteelruïne van Brederode met zand waren dichtgestoven. Door de komst van vooral de blekerijen is het gebied drooggelegd. Door de kunstmati ge afwateringen en verbeterde afvoer langs de ruïne is het Bre derodemeer tussen 1614 en 1620 gereduceerd tot het huidige oppervlak. Het Brederodemeer, een duinmeer, bestond voor een groot deel uit een vrijwel onbegaanbaar moeras. In 1614 werd de vroegere blekerij Bloemendaalsbegin nog in het oosten begrensd door het Brederodemeer, terwijl vlak na 1620 het noordoostelijk deel als land werd bijgetekend in het caertboeck van 1599. Omdat het tot aan de kasteelruïne van Brederode zo nat was, zal de Velse- renderlaan (=dwarsverbinding) pas omstreeks 1620 aangelegd zijn. Ook de hofstede Velserend zal pas in het begin van de 17de eeuw gesticht zijn. Volgens de kaart van Johanni Luipenius uit 1683 moet het zuide lijk gelegen moeras dat deel geweest zijn, dat op de kaart aange geven wordt als perceel nr. 9 met een grootte van 1 morgen en 527 roeden. De vroegere heereweg (nu Bergweg) liep hier namelijk precies langs de contouren van dat moerassige gebied, terwijl aan de westzijde van de weg de steilrand van de duinen begon. Een smalle uitloper van het meer liep nog tot ongeveer de blekerij Bleek en Berg. Eind jaren veertig van de 19dc eeuw moest de Bergweg (inmiddels een achterweg) vanwege de bouw van het krankzinnigengesticht een flink stuk naar het westen worden afgebogen. Daar dit nieuw aangelegde deel en een gedeelte van het oude tracé toch nog te dicht langs het gesticht liepen, is uiteindelijk een omleiding ge maakt. Het oude tracé ligt nog altijd aan de voet van de jonge dui nen en geeft een goede indruk, hoe de heereweg als zandweggetje er door de eeuwen heen heeft uitgezien. De oostelijke heerewegDe weg langs de Molenduinen is ter hoogte van Meer en Berg verlegd. Ten behoeve van de bouw van het krankzinnigengesticht werd het deel ter hoogte van de Duinlustparkweg en de eeuwenoude ingang van Meer en Berg in 35

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 37