burch (in de ziekenhuisperiode bekend als Klein Meerenberg en vervolgens ook als koetsiers-/vrachtrijderswoning en theehuis). De tuinmanswoning is helaas in 1959 gesloopt. In de notulen van 31 oktober 1849 van het net opgerichte krankzinnigengesticht staat vermeld dat een bestaande brede laan zeer doelmatig werd bevon den als toegang tot een nieuw aan te leggen begraafplaats. Door Gerdes wordt het hek aan het begin van deze laan nabij Klein Meerenberg beschreven. Op de linker hekpaal staat "rust" en op de rechter hekpaal "onrust" geschreven; in het midden op het hek staat het woordje "en" maar ook het jaartal 1737. In dat jaar kocht Estienne Masse de hofstede, toen nog bekend als Valckenburch. Sindsdien heette de hofstede blijkbaar Rust en Onrust, zodat het aannemelijk is, dat de teksten op de vermoedelijk stenen hekpalen en mogelijk de smeedijzeren hekken door Estienne zijn veranderd. Waarschijnlijk stond er op het hek oorspronkelijk Valck - en - Burch. Het opschrift kent een aantal varianten namelijk Rust en Onrust (in 1876 geconstateerd door Gerdes), Rust van Onrust (vol gens alle oude transportakten) en Rust na Onrust (volgens overle vering een grapje van de geneesheerdirecteur Everts). De laan of weg vormde zeker al omstreeks 1620 de oostelijke grens van dat gebied. Volgens oude transportakten grensde Valckenburch in het oosten aan de wildemisse van Brederode of te wel de Molendui nen. Dat betekent dat de strook grond tussen de bedoelde weg en "de gemeene weg langs de Molenduinen" pas in de landgoederen- periode in eigendom van de toenmalige buitenplaatseigenaar is ge komen. De toegangsweg naar blekerij BloemendaalsbeginEen mar kante kaarsrechte rij van beuken geeft nabij de villa Bloemen daalsbegin de oorspronkelijke toegangsweg naar de voormalige blekerij met dezelfde naam aan. De 17de-eeuwse weg liep ten zuiden van de huidige bomenrij. Deze toegangsweg kwam op de Duinweg uit. Op de kaart van circa 1620 (de toegevoegde kaart in het caertboeck van 1599) is de toegangsweg al aangege ven. De wegen en wandelpaden ontworpen en aangelegd door L.P. Zocher. Vanaf de opening van het nieuwe gesticht Meeren berg II in 1888 werd gelijk begonnen met de aanleg van het wandelpark op het terrein van de voormalige hofstede Bloemen daalsbegin. Onder leiding van L.P. Zocher en zijn compagnon J.J. Kerbert werd het park ter grootte van acht hectare tussen 1888 en 1893 in de Engelse landschapsstijl aangelegd. De wegen of paden op het terreingedeelte tussen het voormalige nieuwe gesticht Mee renberg II en de Brederode Kliniek dwz. vanaf de overgebleven klokkentoren met wijzerplaten tot aan de beek en vijver zijn nog goed herkenbaar door bomenrijen. De slingerende paden werden geaccentueerd door lindebomen. Ook achter het voormalige Mee- 37

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 39