menlaan onderdeel van de formele tuin en liep vlak achter de hof stede vrijwel evenwijdig aan de westelijke heereweg. In de ziekenhuisperiode werd deze weg niet alleen als verbindingsweg tussen Meerenberg I en Meerenberg II hogelijk gewaardeerd, maar ook als een landschappelijk element van het park. Men zorgde er dan ook voor, dat men vanuit de gebouwen een goed uitzicht op de fraaie beukenlaan met omgeving had. Het is niet geheel duidelijk, wanneer de andere rij bomen verdwenen is. De strook tegen het duin is overigens steeds beplant geweest met beuken. Een oude eikenlaan is een zijweg van de beukenlaan en stamt uit de blekerijen periode. Deze laan gaat langs de voormalige boom gaard (sinds 1979 als kleinveeweide ingericht) van de hofstede en komt op het meertje uit, waar de laan zich splitst. Duinrellen De stroomrichting van alle beken in de vallei - althans vanaf het meertje Caprera - was van zuidwest naar noordoost ge richt. In de late Middeleeuwen was er al sprake van een zoge naamde Rinne, wat zoveel wil zeggen dat hier stromend water was. Tot vlak na de oorlog moest al het drangwater via het Bre- derodemeer over het ziekenhuisterrein afgevoerd worden. Bij de aanleg van sportvelden of vanwege de vroegere akkerbouw werd het terrein nabij Bleek en Berg mogelijk iets verlaagd, zodat hier een minder goede waterafvoer is ontstaan. Deze sportvelden wor den gedraineerd en het overtollig water wordt via de drains en een elektrische pomp geloosd op het riool aan de Brederodelaan. Op het voormalig ziekenhuisterrein is echter nog een mooi en zeld zaam duinrellenstelsel bewaard gebleven, waarbij de natuurlijke afstroming via de grachten van de kasteelruïne van Brederode en de Brederoodse beek naar het boezemwater (de Delft) van het Hoogheemraadschap van Rijnland nog geheel behouden is. Bij de stopzetting van de drinkwaterwinning in de duinen wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijke grondwaterhuishouding. Meer en Berg ligt in een potentieel sterke kwelzone van de binnen- duinrand. Het is daarom van belang, dat de afstroming van zoet, schoon water naar deze kwelzone met duinbeken en -rellen behou den blijft. De zand- en veenlagen nivelleren de grondwaterstand en zorgen voor een geleidelijke afvoer van het schone duinwater. Re generatie van natte milieu's in de duinen en de binnenduinrand biedt ook grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Peilverla- gingen en aantasting van de historische duinrelstelsels dienen dus voorkomen te worden. Een aantal duinrellen of beken nabij de hofstede Meer en Berg geeft globaal de contouren van de oude bleekvelden aan. De ken merkende onregelmatig blokvormige kavel structuren zijn voor een deel behouden gebleven, omdat deze kavels later als moestuin en 39

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 41