kwekerij door respectievelijk het landgoed en het ziekenhuis ge bruikt zijn. In de ziekenhuisperiode is weliswaar een aantal duin- rellen recht- en doorgetrokken, maar de laag gelegen percelen vertonen nog altijd een duidelijke samenhang met de hofstede en de vroegere blekerij. Het meest opvallend zijn de duinrellen die de vroegere moestuin van het landgoed aangeven, maar ook de duin- rellen die de begrenzing aangeven van kavels uit de blekerijenperi- ode. Zeer duidelijk is de begrenzing tussen Meer en Berg en de geamoveerde blekerij/boerderij Bloemendaalsbegin. Op het voor malige grondgebied van Bloemendaalsbegin heeft L.P. Zocher de oorspronkelijke duinrel een meer natuurlijke glooiende vorm gege ven, waarbij een deel tot vijver vergraven is. Deze vijver maakte deel uit van het wandelpark en later van het aldaar gelegen herten kamp (1926-1979). De grensbeek tussen de vroegere ambachten Velsen en Aelbrechts- berg langs Velserend bestond zeker al sinds 1599. De oorsprong lag aan de voet van het hoogste duin van Zuid-Kennemerland 'de Brederode Berg'. Een droge greppel met bruggetje dicht tegen het duin is nu nog het tastbare bewijs, dat hier eens het zgn. amoureu ze beekje ontsprong. Deze beek voorzag de voormalige blekerij Bloemendaalsbegin van schoon duinwater. Aan de zuidgrens van het voormalig ziekenhuisterrein tussen de in oorsprong gehuurde strook grond van Bleek en Berg (bedoeld om nieuwsgierigen op afstand te houden) en het eigenlijke ziekenhuis terrein ligt ook een eeuwenoude sloot. Deze sloot liep voorheen tot de Brederode- laan. Deze met bomen begroeide strook lijkt op het zelfde niveau te liggen als de daarachter gelegen sportvelden, zo dat het niet duidelijk is of de sloot nog aansluiting kan vinden op het duinrelstelsel van Meer en Berg. Sinds de bouw van de vrou wenvleugel in 1853 is deze bosstrook in gebruik geweest om de af- delingstuinen af te schermen van de openbare weg. De oorspronkelijke breedte bedroeg 70 meter en werd ten behoeve van de sportvelden gereduceerd naar 30 meter (lengte 300 meter). Tuinen De voormalige tuin van de hofstede: De omvang van de forme le tuin van de 16dc-eeuwse hofstede is in het huidige land schap nog gedeeltelijk traceerbaar. Het is de oorspronkelijke Bergweg, die de westelijke grens aangeeft, terwijl de oostelijke grens van de tuin ongeveer langs de hofstede met het koetshuis naar het noorden liep. Van het noordelijk deel van de tuin is nau welijks meer iets herkenbaar door het in 1980 gebouwde paviljoen West-Friesland. In de landgoederenperiode bestond de erfindeling rond de tuin manswoning of koetshuis onder andere uit een bleekveldje. De huidige waterpomp - ontworpen door J.D. Zocher - is vermoedelijk 40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 42