VOORWOORD Het is alweer een poosje geleden sinds het verschijnen van onze vorige pu blicatie onder de naam 'De Zandpoort'. Dat betekent niet, dat de Stichting Santpoort intussen heeft stilgezeten. Wij blijven ons inspannen voor de bescherming van (cultuur)historie, landschap en dorpskarakter van dat nog steeds unieke stukje Nederland, dat Santpoort heet. Naast het nauwlettend volgen en reageren op plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening en het groen van de diverse overheden en zonodig het indienen van reacties op bestemmingsplannen en ons inziens ongewenste bouwplannen, ziet de Stichting het als haar taak de cultuurhistorie en landschappelijke waarden van dit gebied positief onder de aandacht te brengen. Maar daarbij blijft het niet. Zo bracht onze Stichting in 2001 - het jaar van ons 25-jarig bestaan - een allerwegen gewaardeerde wandelroute uit met bijbehorende achter grondinformatie, informatiebordjes op monumenten en op landschappelijk interessante punten en bewegwijzering. De inhoud van de nu aan u gepresenteerde Zandpoort bevat bijdragen over twee gebieden, die de afgelopen tijd de publiciteit ruimschoots hebben ge haald. Dit was helaas vooral het geval, omdat ze werden en worden be dreigd door ongebreidelde nieuwbouwplannen. Met vele anderen hebben wij ons ingezet voor het zoveel mogelijk behouden - en indien van toepas sing herstellen - van de oude landschappelijke waarden. We hebben het over de aan elkaar grenzende gebieden Velserend en Meer en Berg. Beide hebben een rijke geschiedenis, die op verscheidene momenten met elkaar was verweven, Velserend ligt op het grondgebied van Santpoort in de ge meente Velsen. Meer en Berg het voormalig terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis) behoort gemeentelijk tot Bloemendaal; het heeft echter een lange grens met Santpoort, terwijl ook het ziekenhuis tijdens zijn hele, lan ge bestaan veeleer met Santpoort dan met Bloemendaal is geassocieerd. Naar de geschiedenis van Velserend heeft de Velsense amateur-historicus Jan Morren een diepgravend archiefonderzoek uitgevoerd, dat met elders gepubliceerde informatie heeft geleid tot de bijgaande, zeer boeiende bij drage. Deze geeft een gedetailleerd beeld van het reilen en zeilen van de voormalige hofstede gedurende de afgelopen drie en een halve eeuw. Ons bestuurslid Bert Oosterop heeft zich intensief beziggehouden - en doet dat nog steeds - met het heden en de historie van Meer en Berg en van de hofsteden, die eerder in dit gebied lagen. Zijn bijdrage behandelt, voorafge gaan door een wat meer technisch getinte inleiding, op een interessante ma nier de historisch-geografische ontwikkeling van dit gebied. Al met al denken wij met deze publicatie weer een boeiende en informatieve toevoeging te hebben kunnen doen aan de achtergrondkennis over Santpoort. Wij wensen u veel leesplezier. Het bestuur van Stichting Santpoort. 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 4