bijna geheel omsloten werd door de oude en later door jonge dui nen met uitzondering van een smalle strook bij het kasteel Bre derode 3, kunnen we aannemen, dat afwatering van deze meren en moerassen in de Middeleeuwen alleen mogelijk was langs het Kas teel Brederode. 3 J. de Jong, Haarlems Bodemonder zoek nr. 30, Haarlem 1997 blz. 4 4 Koninklijke Bibliotheek Den Haag, perkament kaart, inv. nr. 128 D 32. AJb. 1: Een eenvoudige reconstructie van het gebied ten zuiden Brederode naar de kaart van Adriaan Ockersz. Ten opzichte van het huidige wegenpatroon zijn de meren en moerassen weergegeven, die hier lagen in 1599. Tevens zijn de delen van de afwate ring aangegeven, die langs de huidige Donkerelaan liepen. Ockersz heeft in zijn kaartboek niet de gehele afwatering getekend. J. Morren. Op een tekening en plattegrond van het kasteel uit 1491 wordt vermeld dat het water in de slotgracht rond het kasteel deel uitmaakte van 'die Kinhem ofte die Rhine' en dat op een an der punt 'water uit die dune ghekhome' (uit het duin gekomen) via een waterloop in de slotgracht stroomt.4 Het is dus zeer goed mo gelijk, dat de reeks van meren en moerassen een aaneengesloten 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 6