Het landschap bij Velserend heeft dus een heel ander beeld ge- 5 Wim Post, Buitenplaatsen van Bloe- kend in vroeger tijd. Zo zien we ook op de kaart van Adriaan mendaal, Haarlem 1992 blz. 11 Ockersz., dat ten zuiden van het latere Huis te Loo (of Velse rend) veel blekerijen waren gevestigd; hun eigenaren hadden groot profijt van het water, dat via de duinen, meren en beken naar hun blekerijen stroomde. De meren en de moerassen stonden met el kaar in verbinding door middel van sloten. De vestiging van deze blekerijen zal een verbeterde afwatering van dit gebied, met het voor de bedrijfsvoering noodzakelijke stelsel van sloten en gietslo- ten, vereist hebben. Op de kaart van Adriaen Ockersz wordt dan ook een afwatering naar de Delft weergegeven ter hoogte van de huidige Donkerelaan. Deze afwatering zal gegraven zijn in de tweede helft van de 16e eeuw en zou later bekend staan als de Bloemendaalsebeek. De in de afbeelding getekende oude Buijr of Heerenwegh volgt ter hoogte van Velserend nog steeds zijn oorspronkelijk tracé en heeft nu de naam Bergweg (een Buijrwegh is een gemeen schappelijke weg). Deze Buijr of Heerenwegh is een zeer oude verbindingsweg uit de Middeleeuwen, die loopt langs de binnen- duinrand; hieraan stonden het Huis te Aelbertsberg, kasteel Bre- derode en het Huis te Velsen (ten zuiden van het huidige Driehuis). Met deze kastelen beveiligden de graven van Holland deze weg, die één van de belangrijke verbindingswegen was tussen Noord- en Zuidkennemerland, tegen de opstandige Kennemers en Westfriezen.5 Het Huis te Loo Vóór 1617 kreeg Anthonis Jacobsz. Schuijt via erfenis een deel van de bezittingen van zijn vader in eigendom. Dit weten we ondermeer uit een akte van 1 september 1617; daarin wordt aagetekend, dat hij schulden heeft. Als onderpand hiervoor dient zijn nieuwe huis met erf, werf, plantage en een croft (stuk hoogge legen grond) land waar het nieuwe huis op gebouwd is. De croft draagt de naam Steeckelcroft. Het geheel ligt bij het huis te Brederode en wordt in het zuiden be grensd door de grens tussen de banne van Velsen en Aelbertsber- ge, aan de noordzijde door de bezittingen van Griet Jacobs, aan het oosten door de bezittingen van het Huis te Brederode en aan het westen door de Heerewegh. Tevens hoort hierbij een crofte land, dat ligt bij de kleine hofstede die voorheen in het bezit was van dhr. Meetkerck. Deze croft land wordt in het oosten begrensd door het hierna genoemde 'Kleijne croftgen', aan de zuidzijde door de bezittingen van de Heijlige Geest tot Haerlem (een weeshuis in Haarlem), aan het westen door de blekerij van dhr. Meetkerck en aan het noorden door de bezittingen van Jan Jacobszoon Schuijt, 6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 8