6 AVK. Haarlem, ORA Velsen inv. Nr 958 fo. 106r en inv. Nr. 959 fo. 39r. J.F.L. de Balbian Verster, De hofstede Velserend en haar vroegere eigenaars, Elseviers geïllustreerd Maandschrift jaargang 27, deel 54, juli-december 1917 blz. 352. 7 AVK. Haarlem, ORA Velsen inv. Nr. 959 fo. 80r. 8 De Trots van Haarlem, uitgave van het Frans Halsmuseum en het Teylers- museum, Haarlem 1995 blz. 50 t/m 53. S. Rolle, Gisteren haast onherken baar, IJmuiden 1982 blz. 34 en 35. 9 Christopher Thacker, Tuinen door de eeuwen heen, Londen 1979 blz. 128. de broer van Anthonis Jacobsz. Als tweede een crofte land dat in het oosten begrensd wordt door de Heerewegh, in het zuiden door de bezittingen van Jan Jacobsz. Schuijt, aan de westzijde de bleke - rij van dhr. Meetkerck en aan noordzijde de bezittingen van Abra ham Ampsen. Als laatste een crofte land genaamd 't Kleijne croftgen dat hij gekocht heeft van zijn broer, in het oosten be grensd door de Heerenwegh, in het zuidwesten door de bezittingen van de Heijlige Geest tot Haerlem, aan het westen door Anthonis Jacobsz. zelf en aan het noorden door de voornoemde landen en het huis. Anthonis Jacobsz. Vervulde het ambt van Schout in Tet terode, het huidige Overveen.6 Hiermee weten we, dat Anthonis Jacobsz. de hofstede heeft gesticht op de Steeckelcroft en dat hij nog land in bezit had langs de Heerewegh bij de blekerij van dhr. Meetkerck, waarop later de hofstede Hoog Sichtenburg gesticht zou worden. Het gaat Anthonis Jacobsz. blijkbaar financieel niet voor de wind, en hij kan zijn schulden niet aflossen. Op 22 januari 1624 verkoopt Anthonis Jacobsz. Schuijt zijn bezittingen bij Brederode aan Jan Claeszoon Loo. Het geheel wordt dan omschre ven als: een seeker huijs ende woninge met een crofte geest ofte teellant daer het selve huijs op gethimmert staet alwaer hij compe- rant (Anthonis Jacobs) tegenwoordigh in woont, mitsgaders alle geboomte en plantagie soo van fruitboomen als anders op de voor- seijde hiervoor genoemde) staende, en leggende voorseijde huijsinge ende crofte lants in voorseijde banne van Velsen achter het huijs te Brederode genaampt de Steeckel croft, groot 1 morgen 728 roeden. Hierbij hoort nog een bos, 't Quackelbos, dat tegen de duinen ligt. In de transportakte wordt vermeld dat het land uit de erfenis van de vader van Anthonis Jacobs komt. Hiermee weten we, dat Anthonis Jacobsz. een zoon is van Jacob Janszoon Schuijt.7 De koper Jan Claesz. Loo is burgemeester van de stad Haarlem. In deze stad was hij in het bezit van de brouwerijen de Drie Leliën en het Scheepje. Jan Claesz. laat zijn bezit in 1627 door Jacob Matham schilderen; op deze afbeelding geeft hij gecombineerd de hofstede Huis te Loo en de brouwerij de Drie Leliën weer.8 Op het gedeelte van de hof stede zien we een eenvoudig huis of boerderij, waaraan enige ver sieringen zijn aangebracht. Achter het huis staat een schuur of stal. Vóór het huis is een tuin aangelegd naar Italiaans model.9 Langs deze tuin loopt de Brederodebeek die op deze gecombineerde af beelding een deel van het Spaame is. Rechts van de hofstede wordt de ruïne van Brederode afgebeeld en achter de hofstede de hoge duintop van het huidige Brederodeduin. Jacob Matham heeft zich met de positie van de ruïne en de duintop ten opzichte van de hof stede wel enige vrijheid veroorloofd, maar dit zal hem gepast heb ben bij de totale compositie van het schilderij. 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 9