N Op dezelfde plaats verrijzen een nieuwe stalling en koetshuis. Mo gelijk is dit koetshuis ook ontworpen door Abraham van der Hart. De eerste steen voor het koetshuis wordt gelegd door Jean van Sty- rum, de oudere broer van het achternichtje en petekind van Keetje. Op de gevelsteen staat: Jan Styrum, geboren den 1 ste augustus 1788 heeft den eersten steen gelegd aan dit gebouw den 20 ste maart 1796, te Haarlem. De naam wordt niet voluit geschreven, mogelijk vanwege de ruimte op de steen. Jean komt helaas in 1812 voor zijn 25-ste levensjaar te overlijden. Het achternichtje trouwt in 1812 met Prosper Isedore Tampon de Lajarriette. De vader van de eerste- steenleggers wordt in 1805 benoemd tot voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze maat schappij wordt later de eigenaar van het huis van Keetje. In 1822 koopt Keetje nog een naastliggend pakhuis aan het Spaame; dit laat zij slopen en op die plaats wordt een tuin aangelegd. Keetje geniet in totaal 34 jaar van haar fraaie huis aan het Spaame. Op 27 november 1829 komt zij daar te overlijden. Uit de boedel van Keetje wordt door Adriaan van der Hoop het huis met de bijbeho rende gebouwen gekocht. Deze Adriaan heeft een zuster Suzanna die getrouwd is met Albertus Hodson, de oudere broer van Keetje. Bij de verkoop wordt het huis met de bijbehorende panden als volgt beschreven: Een dubbelhuis en erve staande en gelegen aan de oostzijde van het Spaame tusschen de Melk en Gravesteene bruggen tegenover de waag alhier met een grootse plaats achter het selve uitkomende met een ijzerenhek in de Achterstraat en in welker midden een park met heester terrassen en naast dit perceel een met vruchtbo men en garassen beplante tuin, een zicht-gang hebbende door het Spaame enz. (wijk twee nummer 200). Hebbende de jonkvrouwe overledene zelve dit perceel geheel nieuw laten bouwen enz. Een royaal koetshuis en stalling voor tien paarden met derzelve erve staande en gelegen aan de oostzijde van de Achter of Dijk- straat voornoemd benevens een huis en erve daarnaast gelegen en daar aan achter strekkende, belend dezen percelen te samen als een perceel ten noorden gedeeltelijk het volgende perceel en ove- regens de Bisschopspoort.wijk twee nummer 276) Zijnde ook voorschreven Koetshuis en stalling door de Jonkvrouwe geheel nieuw daar gesteld in plaatse van eene voormalige stalling en koetshuis enz. gekocht II november 1793. Een huis en erve alsmede staande en gelegen aan de oostzijde van de Achter of Dijkstraat alhier en ten zuiden naast het laatst vorige perceel en voorts ten noorden en op de hoek van de Bisschops poort waarin het zelve een uitgang heeft (wijk twee nummer 274). In het kadaster worden de percelen als volgt beschreven: 16 Sectie D 1de percelen, A. v.d. Hoop koopman Amsterdam 2155 huis en erf (huis van Keetje) 2190 huis stal (koethuis en stalling) 2191 huis (naast het koetshuis en de stalling) 2192 huis en erf (naast perceel 2191) 2193 gang (Bisschopspoort) De ligging van het Hodsonhuis met het koetshuis, de stalling en de bijbehorende woonhuizen aan de Achterstraat. J. Morren, naar de kadastralekaart uit 1823. 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 10