P. Craandijk schrijft hierover bij zijn wandelingen door Nederland: voor ons rijst het hoge, dichte bos der omrasterde plaats, terwijl boven de weide en het lagere houtgewas nevens ons de lange laan en het kerkje (van Schoten) daarginds de loop van de grote straat weg aanwijzen (Rijksstraatweg). Ter linker zijde ligt de uitgestrek te plaats, waar wij als in een dal, aan drie zijden door met dennen begroeide hoogte, ingesloten, de grote kostbaar ingerichte moes tuinen en broeierij vinden. Het ziet er alles nog vrij nieuw uit en het terrein is dan ook eerst in de laatste jaren tot zijn tegenwoordi ge bestemming gekomen. Kostbaar ingericht mogen zij genoemd worden. Van hoge stenen muren zijn zij omringd, door stevige ijze- Het hek en de muur van de moestuin en broeierij van Spaarnberg in de tuin van de villa Laurillardlaan 23. Foto J. Morren 2002. 24 ren hekken zijn zij afgesloten: van serres (kassen) en broeibakken zijn zij ruim voorzien; smaakvol is de villa, als een chalet ge bouwd, door de tuinbaas bewoond. Vrije wandeling is er niet, maar onder geleide kan de plaats en de broeierij worden bezich tigd en zij verdient het als type van een rijke en deftig Hollands buitengoed. Tot zover de beschrijving van P. Craandijk die een goede be schrijving geeft van het geheel. De moestuin en de broeierij la gen tussen de duinheuvels van de voormalige Molenduinen. Dit is deels nog steeds te zien aan het hoogteverschil tussen de twee tuinen die door het hek en de muur van elkaar gescheiden worden. De tuinmanswoning staat nog steeds aan de Wüstelaan 41. In 1964 is aan de rechter zijde een in stijl aangepast gedeelte toegevoegd. In 1931 werden de broeierij, de moestuin en het gehele zuidelijke gedeelte van het overbos door Comelis Herman Guépin, de toenmalige eigenaar van Spaarnberg, verkocht aan de gemeente Veisen. De gemeente liet op dit terrein een villapark bouwen. Het park kreeg de naam Philipspark, vernoemd naar de particuliere ex ploitant J.F. Philips. Het villapark kwam in 1934 gereed. Bij de bouw van de villa's met hun tuinen werd een deel van de ommu ring van de moestuin en broeierij gebruikt als perceelafscheiding tussen twee villa's die liggen aan de Laurillardlaan en de Wüstelaan. Het geheel vormt in de tuin een wat vervallen, pitto resk hoekje dat herinnert aan de voormalige broeierij en moestuin van het landgoed Spaarnberg. J. Morren Met dank aan mevrouw Henfling, Laurillardlaan 23, Sant poort-Zuid. Bronvermelding: - J. Morren, Vier eeuwen Spaarnberg 1593-1994, Orgaan van de Stich ting Santpoort 1994, blz. 5 t/m 72. - Monumentencommissie Veisen, Monumentenbeschrijving Santpoort, Veisen 1989 blz. 123. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 14