Stichting Santpoort velwanden, waarschijnlijk een reactie op het strenge rationalisme van Berlage. De nadruk lag op het individuele kunstenaarsschap van de architect. De gevels zijn met behulp van ambachtelijke uit bundigheid in het timmer-, beeldhouw-, metsel-, smeedijzer- en glazenierswerk tot leven gebracht. De belangrijkste architecten waren Van der Mey (Scheepvaarthuis) en De Klerk (Spaarndam- merplantsoen). DE STIJL Theo van Doesburg was de theoreticus en oprichter van het tijd schrift De Stijl (1917). Een hechte beweging is het nooit geweest. Men greep terug op Berlages stijlconcept. Belangrijke architecten waren Van der Leek, Oud en aanvankelijk ook Rietveld met zijn meubelontwerpen en het Schröderhuis. De "streepjesschilderij- en"van Mondriaan zijn kenmerkend voor deze stroming. HET NIEUWE ZAKELIJKE BOUWEN Deze beweging ontstond in Duitsland rond het Bauhaus (1919-1939), een opleidingsschool voor o.a. architectuur en kunst nijverheid. In Nederland verzette men zich tegen de ambachtelijk heid en "gevelarchitectuur" van de Amsterdamse School. In de jaren twintig maakten Oud en later ook Rietveld zich los van De Stijl en sloten zich aan bij de functionalisten. In tegenstelling tot De Stijl werd Het Nieuwe Zakelijke Bouwen (Rietveld: het nieuwe noodzakelijke bouwen) een hechte beweging met een socialisti sche overtuiging: betaalbare woningbouw in grote hoeveelheden. Belangrijke architecten waren o.a. Mart Stam en de Amerikaan Frank Lloyd Wright. Ook de Nederlandse literatuur kent in de dertiger jaren De Nieuwe Zakelijkheid. Men wilde niet langer in een fraaie literaire taal schrijven maar op een nuchtere, ironische manier een duidelijk verhaal vertellen (in een "gewapend betonstijl"). Toen de Stijlgroep en de Nieuw Zakelijken ophielden te bestaan (eind jaren dertig), ging Rietveld gewoon op de ingeslagen weg voort en liet nieuwe stromingen aan zich voorbijgaan. Literatuur: - G.H.Rodijk, De huizen van RietveldWaanders Uitgevers, Zwolle, 1991 - Bertus Mulder, Gerrit Thomas, Rietveld, Schets van zijn leven, denken en werken, Sun, Nijmegen, 1994 - Marijke Küper, Ida van Zijl, Gerrit Th. Rietveld, Het volledige werk, 1888-1964, Centraal Museum Utrecht, 1992 - Hans van Dijk, Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw. Uit geverij 010 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al meer dan 25 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap, en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sane ringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen staken de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een Stichting met ongeveer 325 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistori sche elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te bevorde ren. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen enz. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeen te, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwing- of sloopplannen van bestaande (po tentiële) monumenten. Visie te geven op voor-)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visie ontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Ge meente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit te brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, poli tieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor de monumentenzorg. Stichting Nationaal Park Zuid Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Ons Dorpsgezicht Driehuis, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid Kennemer land, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. Bestuur Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. Voorzitter is mw E.D.W.M. (Lieke) Baron-Verhulst. 32 Contacten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 18