Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023) 538 2640 H. Visser, vice voorzitter tel. (023) 537 3617 A. Jonker-Vreeken, wnd.-secretaris T. Roest, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Omslagfoto: De boerderij Sinneveld rond 1900 gezien aan de zuidzijde. Tekening J. Morren, naar oude foto's, AVK. Haarlem, Kennemer Atlas. Redactie: H. Visser, Louise de Colignylaan 12, 2082 BN Santpoort-Zuid W.J.C. Boer Lay-out: J.H. Beelen Druk: Drukkerij SMIDprinting, Velsen-Noord Oplage: 500 exemplaren Stichting Santpoort 2003 Inhoud Voorwoord1 Bestuur stichting Santpoort SINNEVELD, een hofstede in de Leek 2 J. Morren Een koetshuis dat verhuisde van Haarlem naar Santpoort15 J. Morren Een verborgen stukje historie22 J. Morren Rietveld in Santpoort26 W.J.C. Boer VOORWOORD Vóór u ligt het nieuwe nummer van ons tijdschrift 'De Zandpoort'. De verschijning heeft aanzienlijke vertraging opgelopen, vooral door het plotseling overlijden eerder dit jaar van ons mede-be stuurslid Hans Kruger, die al vele jaren op onnavolgbare wijze de eindredactie van dit blad voor zijn rekening nam. Ook zijn grote en langjarige bijdragen op andere terreinen ten behoeve van de Stich ting Santpoort zullen wij node missen. Aan de nieuwe uitgave is opnieuw alle zorg besteed. 'De Zand poort' is een onmisbaar onderdeel van onze activiteiten, die alle ge richt zijn op het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in Santpoort. Over onze doelstellingen en werkzaamheden leest u meer op de binnenzijde van de achter flap. In 2003, het Jaar van de Boerderij - en ook van de landschappelijke architectuur- bieden wij u een aantal artikelen, dat hierin geheel past. De historicus Jan Morren, van wiens hand we al diverse malen on derzoeksresultaten mochten publiceren, voorzag ons nu van een drietal artikelen. Het eerste en grootste handelt over de lange ge schiedenis van de boerderij Sinneveld nabij de grens van Santpoort met Bloemendaal, waarvan de boerderij activiteit momenteel onder druk staat. Morren's tweede bijdrage is het verslag van een onder zoek naar de herkomst van het voormalig koetshuis van het land goed Spaarnberg; het koetshuis heeft in zijn huidige bestemming als woonhuis helaas weinig van het oorspronkelijk aanzien behou den. Het derde artikel beschrijft een restant van de tuinmuur van de oude moestuin en broeierij van het landgoed Spaarnberg, dat mo menteel nog een deel vormt van de erfafscheiding tussen enkele percelen in Laurillardlaan en Wüstelaan. Deze uitgave wordt afgesloten met het verslag van een interview door Pim Boer en Lieke Baron met mevrouw en de heer Mees, be woners van het bekende Rietveld-huis in de Harddraverslaan. Wij hopen dat deze nieuwe bijdragen aan de geschiedschrijving van Santpoort u evenzeer zullen boeien als ons. Het bestuur van de Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 2