SINNEVELD, een hofstede in de Leek Aan de Bloemendaalsestraatweg nabij de grens met Bloemen- daal ligt de fraaie boerderij Sinneveld. Deze boerderij heeft een oude geschiedenis die terug gaat tot aan het eind van de 16e eeuw. Ze werd toen omschreven als een hofstede, maar is nooit een hofstede geweest met de allure van een buitenplaats. Toch heeft het complex, dat later een grote boerennering werd, een belangrijke plaats ingenomen in het zuidelijkste deel van de ge meente Velsen dat in het verleden de Leckbuurt werd genoemd. De fraaie boerderij is nog steeds een sieraad voor dit deel van de gemeente Velsen. Over deze boerderij die in haar bestaan het land schap om zich heen regelmatig heeft zien veranderen, gaat dit ver haal. Voor de aanvang van de geschiedenis van het gebied waar later de hofstede Sinneveld ligt, gaan we terug naar het eind van de middeleeuwen. Een zekere Aelbrecht de Weent dreef samen met zijn vrouw Maritgen Florijsdochter een handel in lakens. Ma- ritgen bezit in rond 1528 een huis in Haarlem en een stuk grond in Velsen. Omstreeks 1536 pacht Jan Janzoon van Noordwijk twee morgen land van de Regularissen van Sint Augustinus te Noord- wijk. Dit land land heeft de naam de Hanger en ligt bij het huis "De Weent". We mogen aannemen dat Aelbrecht en zijn vrouw een huis gebouwd hebben op het land dat Maritgen bezit in Vel sen. Op 14 februari 1570 krijgt dit land een andere pachter.' He laas vermelden de bronnen geen naam. In hetzelfde jaar 1570 verhuurt Pieter Bicker(s) uit Amsterdam een zate met huis, erf en zeven morgen goed weiland aan Engel Engelszoon alias Hertoch. Het geheel ligt in de Leckbuert, deze buurt strekte van de grens met Bloemendaal tot vlak bij het dorp Santpoort.2 Het is mogelijk dat deze zate het voormalige huis "De Weent" is omdat dit huis ook bij het land de Hanger ligt. Naar de his torie van dit huis wordt nog onderzoek verricht. In 1584 ver huurt Pieter het voornoemde aan Claes Engels Hertoch, naar we mogen aannemen een zoon van Engel Engelszoon. Na het overlij den van Pieter gaat de zate over naar Willem Bicker die getrouwd is met Elijzabeth van Alckemade. Het echtpaar komt vrij jong te overlijden waarna de zate overgaat naar hun weeskinderen Willem en Machtelt Bickers. Zij breiden de zate in 1605 uit door de aan koop van een smalle strook land die ligt tussen de de Heerenwech langs de Wildernis en de Delft. Zij kopen dit van de Gasthuis meesters van het Sint Elijsabets gasthuis in Haarlem. Het gebied waar in dit land ligt wordt de Hanger genoemd, dit is een deel van de Leckpolder die later In de Venen wordt genoemd. Hanger staat Bronvermelding 1 AVK. Groteraad van Mechelen, Dos sier beroepen uit Holland, deel 4 dos sier 359 en deel 7 dossier 629, bib. nr. 41/14, 12G. 2 RNH. Belastingcohier 1570 Velsen, inv. nr. 151.1, A424. AVK. Ambachtsbestuur Velsen, belas tingcohier 1584, inv. nr. 11. Afkortingen: AVK. Archiefdienst voor Kennemer- land, Haarlem. RNH. Rijksarchiefdienst Noord-Hol land, Haarlem. ARA. Algemeen Rijksarchief (nu Nationaalarchief), Den Haag. ORA. Oud rechtelijkarchief. 2 De kaart van de landen in het gebied de Hanger naar de kaart door Pieter Bruins uit 1583, J. Morren 2001. AVK. Kennemer Atlas Haarlem, inv. nr. 51-99901OWfo. 39. in het oud Nederlands voor beul of scherprechter, het is niet onmo gelijk dat hier ooit een galg heeft gestaan voor het ter dood bren gen van veroordeelden. Op de plattegrond van het land uit 1583 zien dat de Heerenweg nog langs de duinen loopt, het duin is hier nog niet afgegraven en de Jan Gijsenvaart loopt nog niet door naar de grens met Bloemendaal. 3 AVK. Kennemeratlas, kaartboek van het Sint Elasijbeth gasthuis, 1583 door Pieter Bruins, inv. nr. 51-99901 OW, fo. 39. ORA. Velsen inv. nr. 956 fo. 79v. J. Verdam, Middel Nederlandsch hand woordenboek,'' s-Gravenhage, 1932, blz. 237. 4 Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, kaartencollectie nr. A 1378, inv. nr. 3956. Willem is als mede-erfgenaam van zijn ouders in bezit van het land ten zuiden van deze smalle strook land. Waar de zate met het huis ligt, kunnen we afleiden uit de kaart van Adri- aan de Bruijn uit 1610. Tegen de grenssloot tussen Bloemendaal en Santpoort op de zuidelijkste punt van de Leckbuert ligt dan de woning van Machtelt Bickers.4 Zij zal een erfgename zijn van Pie- 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 3