ter Bicker(s). Bij deze woning ontstaat in het begin van de 17e eeuw de hofstede Sinneveld. 5 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 958, fo. 196r. In een transportakte van 5 mei 1621 lezen we dat Willem Jan- soon Bol aan Jan Frans Sinnevelt een huisje met erf verkoopt dat staat in de Leek.5 Met de Leek wordt de Leckpolder bedoeld die ligt tussen de Kerckwech (de huidige Bloemendaalsestraatweg) en de Delft. Uit de akte blijkt dat Jan Frans Sinnevelt al bezittingen heeft aan de westzijde van dit huis met erf, deze bezitting zal de hofstede Sinneveld zijn. Jan Frans Sinnevelt kan afkomstig zijn uit het plaatsje Sinnevelt dat in Vlaanderen ligt. Na de val van Antwerpen (1585),tijdens de tachtigjarige oorlog, zijn vele Vla mingen naar Holland gevlucht.6 Onder hen waren veel wevers en blekers. De familie Sinnevelt zal geen blekerij gesticht hebben om dat haar bezitting in de Leek wordt omschreven als een hofstede. S.C. Regtdoorzee-Greup Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleeke- rijen, 's-Gravenhage, 1936, blz. 25 en 26. Een ruwe schetskaart van het gebied tussen Santpoort en Bloemendaal door Adriaan de Bruin uit 1610. Links Machtelt Bickers woning aan de Scheisloot tussen Aelbertsberg en Santpoort. Rechts Santpoort en de molen de Zandhaas, dan nog een standerdmo len. AVK.Haarlem, Kennemer Atlas. 7 AVK. ORA, Velsen inv. nr. 958, fo. 195r. 8 Bert Sliggers, Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp, Haarlem, 1986, blz. 19 t/m 23. 9 Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, kaartencollectie nr. A 1378, inv. nr. 3956. 10 AVK. Atlas Velsen, oud inv. nr. KVII, blad 22-E1. Op een hofstede wordt in deze tijd gewoonlijk het boerenbedrijf uitgeoefend. In het begin van de 17e eeuw is de hofstede Sinneveld in het be zit van Frans Adrijaens Sinnevelt en Aegt Jacobs, die heerluiden waren in de Leek. Op 11 november 1629 verkopen de kinderen en kleinkinderen van Frans Adrijaens Sinneveld als erfgenamen de hofstede aan Johan van de Camere, die schepen is van de stad Haarlem. Het geheel wordt bij de verkoop als volgt omschreven: een behuijsde hoffsteede ende den eijgendom aan de laen eertijds de Kerckelaen genaempt met een vrijen nothwech over t lant van Magtelt Bickers ten suijtwesten van de voors(ijde) hoffsteede die nen soveel met de waegen als te voet gebruijeken mach, met allen gethimmerte pootinge plantingen hoornen laenen hecken, sparren en de heijning daer op staende. Gelegen in de Leek. De hofstede wordt in het oosten begrensd door de bezittingen van de stad Haarlem, hier ligt de Delft. In het zuiden en noor den door de bezittingen van de heer Valckenburg en in het westen door de wildernis en de stuifzanden (de duinen). Voor het geheel wordt 1.800 carolusgulden betaald.7 Met de Kerckelaen wordt de huidige Bloemendaalsestraatweg bedoeld, waarover men ter kerke ging in Bloemendael. Hier werd toen gekerkt in een schuur bij het Huis te Bloemendaal. Johan van de Camere werd la ter burgemeester van Haarlem en bewindhebber van de West-Indi sche Compagnie. Samen met zijn vrouw Sara van der Voort gebruikte hij Sinneveld als weekeind- of zomerverblijf. De belen dende eigenaar, de heer Valckenburg, is Lucas van Valckenburg, die woont op het Huis te Bloemendaal. Johan en Lucas zijn mede-initiatiefnemers geweest tot de stichting van de huidige kerk in Bloemendaal, die in 1636 gereed kwam.8 De hofstede heeft een vrije notweg (toegangsweg) over het land van Machtelt Bickers. Machteld heeft hier de eerder genoemde woning op staan, die ver meld wordt op de kaart van Adriaan de Bruijn uit 1610. De hofste de van de familie Sinnevelt wordt niet vermeld op deze kaart.9 Uit ongeveer dezelfde tijd dateert de kaart van Aelbertsberg (Bloe mendaal) van Floris B. van Berkenrode. Hierop worden op dezelf de plaats drie gebouwen weergegeven met een weg naar een gebouw dat achter deze drie gebouwen ligt.10 De beide kaarten ge ven niet hetzelfde weer, wel wordt duidelijk dat de hofstedeSinne- veld en de woning van Machtelt Bickers op dezelfde plaats liggen als de huidige boerderij Sinneveld met haar omringende landen. Op 13 juli 1637 breidt Johan zijn bezittingen uit door de aan koop van een achtste part in de Jan Gijsenvaart en in de ble- kerijtienden die geheven worden op vier blekerijen bij de vaart. De verkopers zijn de burgemeesters van Haarlem, waar Jo- 1 4 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 4