De kaart van Bloemendaal of Aelbertsberg door Floris Balthasar van Berkenrode uit het begin van de 17e eeuw. Ten noorden van de Scheisloot tussen Aelbertsberg en Santpoort een aantal gebouwen waarvan er één de woning is van Machtelt Bickers. Haarlem, Kennemer Atlas. 6 11 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 960r, fo. 124r. 12 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 964, fo. 245r. 13 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 960, fo. 137. 14 Joke van der Aar en Siebe Rolle, Sant poort twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem, 1991, blz. 22 en 23. 15 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 962, fo. 46v. 16 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 962, fo. 116r. han zelf ook burgemeester is." Na het overlijden van Johan van der Camere gaat de hofstede over naar zijn zoon Johan en twee dochters. Johan van der Camer(e) zelf, tevens als voogd over zijn zusters Sara van der Camer en Geertruijt van der Camer, en zijn twee zwagers verkopen de hofstede op 10 maart 1660 aan Abram Huijberts(oon), die bleeker is en woont bij de Jan Gijsenvaart. De hofstede wordt omschreven als huis, woonhuis en stalling met daarbij een schone, welbeplante boomgaard en plantage. Het ge heel is groot zestig morgen en ligt bij de Jan Gijsenvaart. De hof stede wordt in het oosten begrensd door de Delft, in het zuiden door de bezittingen van Lucas Valckenburg en de erfgenamen van Machtelt Bickers, in het noorden door de bezittingen van de stad Haarlem en in het westen door de Santvaart en de Kercklaen. Voor de hofstede wordt 21.400 carolusgulden betaald." Bij de noordelij ke begrenzing moeten vraagtekens geplaatst worden, daar de be zittingen van de stad Haarlem langs de Jan Gijsenvaart liggen. Mogelijk heeft de stad Haarlem in deze periode ook grond in bezit gehad tegen en aan de noordzijde van Sinneveld. Abram heeft een blekerij die staat op de grond die in het bezit was van de heer Van Berckenrode en nu in bezit is van Johanna van Schotervliet. De blekerij ligt aan de Jan Gijsenvaart.13 Abram heeft blijkbaar een goed florerende blekerij, waardoor hij zich een hofstede kan per mitteren. Uit beschrijving in de akten uit 1629 en 1660 blijkt dat de hofstede in het westen aanvankelijk grensde aan de duinen. De Jan Gijsenvaart liep toen nog niet door tot aan Sinneveld. De vaart is kort na 1537 gegraven voor het transport van het afgegraven duinzand bij de Leckbuert. Op de afgegraven grond werden bleke- rijen gevestigd.14 Met het verder afgraven van het duinzand werd ook de vaart verlengd tot aan de hofstede Sinneveld, wat blijkt uit de akte uit 1660. Het landschap rond de hofstede is dus aanzienlijk veranderd. De scherpe scheiding tussen de Leckpolder, dit is de polder die nu In de Venen wordt genoemd, en duinen is opgescho ven naar het westen. Nu ligt deze scherpe scheiding ten oosten van de Vinkenbaan in Santpoort-Zuid. Ten westen van de hofstede ligt in 1660 een reeks van blekerijen met hun bleekvelden en gietslo- ten. Vanuit deze gietsloten wordt het te bleken linnen met hoosle pels nat gehouden. De gietsloten werden gevuld met het overvloedige welwater uit de duinen. Na het overlijden van Abram Huijbertszoon koopt zijn weduwe Maritje Bossie op 25 april 1663 van Ariaentje Hendrickse een huisje met een erf in Velsen.15 Waar dit huisje staat is niet be kend. In een transportakte van 30 augustus 1668 wordt gemeld dat de kinderen van Abram bezittingen hebben bij de Jan Gijsen vaart.16 Hieruit leiden we af dat de weduwe geen bemoeienis meer heeft met de hofstede. Zij is overleden of woont nog in het huisje 7 47 \clbcri*hrr< h 1610- 76 Tekcnwz door Hons Ralrhasars Oud Archief Rijnland. Kaartboek 5 foI SI

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 5