dat zij in 1663 gekocht heeft. In een akte van 17 juni 1670 wordt nogmaals gemeld dat de erfgenamen van Abram bezittingen heb ben bij de Jan Gijsenvaart.17 Daarna vernemen we in de archieven niets meer van de familie Huijbertszoon. Het eerstvolgende gege ven over de hofstede dateert uit 1672. Op 18 januari van dat jaar verkoopt juffrouw Lonora Ooms als erfgename van juffrouw Bar bara Ooms de hofstede aan Willem van Groenhout uit Haarlem. De verkoopsom bedraagt 4.400 gulden. Het geheel wordt bij deze verkoop omschreven als een zekere woning of hofstede bij de Jan Gijsenvaart met een boomgaard, tuinen, getimmerten en plantage en is negen morgen groot. De hofstede wordt in het westen begrensd door de weg en de Leek, in het noorden door de bezittingen van Mathijs Valken- borgh en Pieter Verote (wordt ook met dubbel r geschreven), in het oosten door de Delft en in het zuiden door de bezittingen van Andries Ramp.18 De genoemde Pieter Verote is de eigenaar van de hofstede Stuijvesant die ten noorden van Sinneveld ligt.19 Bij de westelijke begrenzing wordt de Leek genoemd terwijl de Leckpolder aan de oostzijde van de hofstede ligt. In dit geval wordt hiermee de Leckbuurt bedoeld, het gedeelte van de Leck- buurt bij de Jan Gijsenvaart zou later de Jan Gijsenvaartbuurt ge noemd worden. De hofstede blijft lange tijd in bezit van de familie Van Groenhout. Op 7 maart 1732 breidt Jan van Groenhout de be zittingen uit door de aankoop van een weiland genoemd de Hofste de, dat in de Leckbuurt ligt. Dit weiland wordt gekocht van Pieter van Leerbergen, de erfgenaam van Josina van Aalst, die weer erf gename is van Comelis Verote, de enige erfgenaam van Pieter Ve rote.20 Dit weiland maakte deel uit van de voormalige hofstede Stuijvesant. Een opvolgende eigenaar binnen de familie is Johan van Groenhout. Hij wordt genoemd in het gaardersboek der ver ponding uit 1732 als eigenaar van een bouwhuis (boerderij) Sinne veld.21 17 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 962, fo. 140r. 18 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 963G, fo. 14r. 19 J. Morren, De hofstede Stuijvesant, "De Zandpoort", orgaan van de Stich ting Santpoort, nr. 12, 1995, blz. 40 t/m 46. 20 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 968, fo. 83. 21 ARA. Financie van Holland, gaar dersboek der verponding Velsen, inv. nr. 528, no. 5. Op een afbeelding uit deze tijd van de boerderij zien we dat ten zuiden van de boerderij bleekvelden liggen. Uit de tot nu toe gevonden archiefgegevens is niet af te leiden dat Sinneveld een blekerij is geweest. Mogelijk werden deze velden verhuurd aan een nabij gelegen blekerij. Na het overlijden van Johan en zijn vrouw Maria Catharina Cloet verkoopt Willem Cloet als enige erfgenaam Sinneveld op 5 februari 1777 aan Matheus Willem van Valkenburg. Het geheel wordt dan als volgt omschreven: Een boere of huijsmanswoning genaamd Sinneveld met erf werf woonhuis, stallingen voor koebeesten en paardenhooijhuijs, so- merhuijs of combof karnmoole, een wagen of buitenschuur en 8 22 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 971, fo. verder getimmerte, bleekveld, moestuin, boomgaard, plein bepo- 103v. tinge en beplantinge, twee stukken weiland, twee stukken hooiland, Wim Post, Buitenplaatsen van Bloe- daarbij en annex aangelegen strekkende van de weg tot aan de mendaal, Haarlem 1992, blz. 111. Delft, genaamd de Zaad, de Weid in de Leek en de hofstede of croft van Leerbergen. Uit de beschrijving blijkt dat Sinneveld nog wel allure heeft maar niet meer als een hofstede wordt genoemd en als boe renbedrijf in gebruik is. Voor het geheel wordt 6.300 gulden betaald. Matheus Willem is eigenaar van de hofstede Wildhoef in Bloemendaal, raad in de Vroedschap en regerend burgemeester van Haarlem. Tevens is hij Hoog Heemraad van Rijnland.22 Mat- theus woonde in zijn woning aan de Grote Markt in Haarlem waar hij in 1784 op 65-jarige leeftijd overleed. Zijn beide schoonzonen, Dl-Z.AJVTPOORT rv». ft/Ar**-, ln het midden de hofstede Sinneveld, ervoor de bleekvelden. Links de Jan Gijsenvaartbuurt en rechts de molen de Zandhaas, dan nog een zogenaamde grondzeiler, nu is deze een stellingmolen. Aardige details zijn het thee koepeltje aan de weg links van het huis en het duivenhuis rechts van het huis. Op de voorgrond de Scheisloot tussen Aelbertsberg en Bloemendaal. Aquarel door H. Spilman 1721-1784. AVK. Haarlem, Ken nemer Atlas 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 6