O' Josias Johan Hubrechts en Hieronimus van Alphen, treden op als executeurs van zijn testament. Zij verkopen op 7 augustus 1784 Sinneveld aan Hendrik Lucas Ter Mets die woont in de Lekbuurt. Bij de boerderij horen nu ook vier stukken hooiland in de Veenpol- der die ligt in de ban van Schooten en twee stukken weiland ten oosten van de boerderij over de Delft. Voor het geheel betaalt Lu cas 10.540 gulden.21 In de achttiende eeuw blijft de bebouwing op Sinneveld ongewijzigd, in de verpondingscohieren worden geen bouwkundige veranderingen gemeld.24 Hendrik Lucas is getrouwd met Antje Comelisse. Hendrik Lucas overlijdt in 1810 en wordt op 20 april begraven in Velsen.25 In de Franse tijd was Sinneveld gro tendeels niet bewoond, in de vaststelling voor de personele belas ting wordt gemeld dat slechts vier ramen in gebruik zijn. In januari 1825 wordt Sinneveld te huur aangeboden door de weduwe van Hendrik Termets. Na haar dood gaat de hofstede over naar haar zoon Cornelis Termets.26 Hij is op 4 mei 1819 in Bloemendaal ge trouwd met Catharina van Schooten. Uit hun huwelijk komen vijf kinderen voort: Simon en Antje (een tweeling), Elisabeth, Frans en de jong gestorven Cornelia. Cornelis overlijdt op 18 oktober 1824, hij heeft in de vijfjaar dat hij getrouwd is geweest ijverig gewerkt aan nakomelin gen. Catharina hertrouwt op 18 februari 1827 in Velsen met Pieter Dirk Sintenie. Uit hun huwelijk komt voort Catharina Sinte nie. In 1831 vindt de scheiding plaats van de boedel van wijlen Hendrik Lucas Ter Metz en Antje Comelisse van Schooten. De overgebleven erfgenamen zijn: Elisabeth Termets, die gehuwd is met Willem Bartels, voor de helft van de boedel,de vier minderja rige kinderen van Catharina en wijlen Cornelis, voor 19/48e deel en Catharina voor 5/48 deel. Na familieberaad en bevestigd door de vrederechter worden Pieter Dirk Sintenie, Willem Bartels en Catharina als voogden over de minderjarige kinderen benoemd. Uit het kadastraal register weten we dat Pieter Sintenie als eige naar van Sinneveld wordt genoemd nadat hij in 1828 al be noemd is als erfgenaam en als een van de voogden over de kinderen uit het eerste huwelijk van Catharina.2' De boerderij Sinneveld in 1831 Sectie F de percelen: 489 weiland de erve Pieter Sintenie 492 Jan van Leeuwen 494 de erve Pieter Sintenie 495 bosch 496 huis erf en stal 497 melkplaats als weiland 498 tuin 499 weiland 23 AVK. ORA. Velsen inv. nr. 972G, fo. 24r en inv. nr. 975, fo. 87v. Wim Post, Buitenplaatsen van Bloe mendaal, Haarlem 1992, blz. 55 en 56. 24 ARA. Financie van Holland, gaar- dersboek der verponding Velsen, inv. nr. 528 no. 5. 25 P. Termets, Castricum, stamboomon derzoek. 26 Wim Post, Buitenplaatsen van Bloe mendaal, Haarlem 1992, blz. 111. Siebe Rolle, Gisteren haast onherken baar, IJmuiden 1982 blz. 20 en 21. 27 AVK. Atlas Velsen, kadastrale mi nuutplans Velsen door F.J. Nautz, 1832. RAHN. Kadastrale Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Velsen, 1832. De boerderij Sinneveld in 1831 naar de minuutplans uit 1832. Hierbij ook het perceel dat van oorsprong bij de hofstede heeft gehoord. J. Morren 2000. 28 P. Termets, Castricum, stamboomon derzoek. RANH. Kadastrale leggers Velsen art. 14, 166, 570, 836, 5634 en 8003. 29 AVK. Mr. O. Schutte, Archief van de familie Valkenburg, Haarlem, 1971, blz. 20, inv. nr. 48 en inv. nr. 643. p 22 oktober 1831 verkopen de erven de boerderij Sinneveld 'aan Jan Pieter Teding van Berkhout die eigenaar is van de hofstede Aelbertsberg in Bloemendaal voor 7825 gulden. Ook de bijbehorende weilanden in de Schooterveenpolder en de Schootermeerpolder worden verkocht aan Jan Pieter. Een stuk wei land in de Waarderpolder wordt verkocht aan Willem Bartels, de echtgenoot van Elisabeth Termets. Pieter Dirk Sintenie blijft met zijn gezin op Sinneveld wonen.28 Jan Pieter Teding van Berkhout is lid van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten, wat hij zou blijven tot aan zijn overlijden. Hij is ridder in de orde van de Nederlansche leeuw. Hij is getrouwd geweest met Anna Johanna Kops, die overlijdt op 11 augustus 1825. Op 25 mei 1827 her trouwt hij met Anna Madeleine Henriette de Bosset. Jan Pieter overlijdt op 24 augustus 1856 op het huis Aelbertsberg. Zijn bezit tingen worden vermeld in de boedelbeschrijving.29 Zinneveld wordt hierin als volgt omschreven: Een huismans of boeren woning genaamd Sinneveld met erf werf stalling voor 32 koeien, 8 paarden en verder getimmerte waarvan het westelijk gedeelte is geappropeerd (aangepast) tot eene hee- renhuijzinge en voorts met moestuinen en boomgaard als mede een gedeelte van de weg ter halve breedte en de na te melden landerij en strekkende van de scheipaal van Velsen en bloemendaal tot aan de scheisteen over het hek van de blekerij Hoek en Vaart (deze 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 10 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 7