w blekerij lag op de zuidwestelijke hoek van de huidige Van Dalen- 30 AVK. Mr. O. Schutte, Archief van de laan en de Bloemendaalsestraatweg). Een stuk wei of hooiland ge- familie Valkenburg, Haarlem, 1971, naamd de Zaadweid in de Leek en de Hofstede of de krogt van inv. nr. 643. Leerbergen in de Leckbuurt. Te samen belend oost de Delft, noord Jan van Leeuwen en de erven Klauwers, zuid Jan Pieter Teding van Berkhout (de erven) en west de Straatwegen (Bloemendaalse straatweg) en een gedeelte der huizinge van de Leckbuurt. Tevens behoorden bij de boerderij twee stukken hooiland ten noorden van de Jan Gijsenvaart, twee stukken hooiland en een stuk wei of hooi land ten zuiden van de Jan Gijsenvaart. En als laatste een stuk wei land in de Velserbroek.30 De boerderij gaat over naar de erfgenamen. Achtereenvolgende erfgenamen zijn, Jonkheer Mr. Adriaan Volkert Teding van Berkhout uit Haarlem die directeur is van de Haarlemse Brand Waarborg Maatschappij en Anna Made leine Henriette Teding van Berkhout douairière van Jonkheer Bo- net. In 1871 wordt Adriaan Volkert in sucessie de eigenaar. Hij woont op het landgoed Caprera in Bloemendaai dat in 1864 door hem is gesticht. Hij is getrouwd met Maria Vincentia Crommelin en overlijdt in 1889. Zijn enige dochter en erfgename is Jonkvrou- we Anna Catharina Elisabeth Teding van Berkhout die getrouwd is met Jonkheer Adolph Warner van der Wijck en twee mede erfge namen. Zij gaan wonen op het landgoed Caprera. In 1889 wordt het herenhuisgedeelte van Sinneveld door de jonkvrouwe verhuurd aan de kunstschilder Anthon van Rappart, die getrouwd is met Henriette Camp de Campo en contact heeft met de schilder Vin cent van Gogh. Hij overlijdt op 21 maart 1892 ten gevolge van een longontsteking op 33-jarige leeftijd. In 1905 wordt de boerderij Sinneveld in opdracht van het echtpaar Van Wijck verbouwd. Het herenhuisgedeelte heeft een houten voorgevel; mogelijk is dit de aanleiding om het herenhuis te vervangen door een hoger, stenen, witgepleisterd huis. Het is een ontwerp van de Haarlemse architect J.F.W. Stom. De omvang en het ontwerp van het huis passen totaal niet bij het boerderij gedeelte, we mogen dan ook spreken van een Stom ontwerp. Gelukkig blijft het fraaie boerderijgedeelte on aangetast. Dit gedeelte wordt in deze tijd verpacht aan boer Van Beusekom en de familie Sintenie. Arnold Warner overlijdt in 1927. In dit zelfde jaar verhuurt zijn weduwe het nieuwe huis dat voor de boerderij is gebouwd aan de schilder H. de Vries die hier in 1937 een schildersschool begint. Anna Catharina Elisabeth overlijdt in 1932. Hun bezittingen gaan over naar hun dochter Jonkvrouwe Henriette Adriennc die getrouwd is met Johannes Jur jans die wonen in het huis Vredebest in Bloemendaai. Het huwe lijk van deze twee is niet ideaal en het komt in 1920 tot een echtscheiding. Hierna noemt Henriette zich weer Jonkvrouwe Van der Wijck. Na het overlijden van haar moeder gaat zij met haar zoon Adolph wonen op Caprera waar haar moeder in 1929 een nieuwe villa heeft laten bouwen. In 1937 verkoopt zij een deel van de weilanden aan de Litslaan voor woningbouw. Henriette Adrien- ne overlijdt in 1945 waarna de bezittingen overgaan naar haar De boerderij Sinneveld in 1999, foto J. Morren. Wim Post, Buitenplaatsen van Bloe mendaai, Haarlem, 1992, blz. 11 en 112. P. Termets, Castricum, stamboomon derzoek. RANH. Kadastrale leggers Velsen art. 14, 166, 570, 836, 5634 en 8003. zoon Adolph Jurjans die getrouwd is met Marie Thérèse E. Del- fausse. Zij wonen in Genéve maar komen terug naar Bloemendaai en gaan op Caprera wonen. In 1955 had het echtpaar geen behoefte meer om in Bloemendaai te blijven wonen en gaan verhuizen naar het warmere en riantere Cannes in Frankrijk. e gaan weer terug naar de familie Sintenie. Pieter Dirk Sin tenie is op 27 maart 1846 overleden op 46-jarige leeftijd. Zijn weduwe Catharina overlijdt op 20 januari 1867 op 74-jarige leeftijd. De boerderij blijft in pacht bij haar zoon. In 1927 wordt het nieuwe huis dat voor de boerderij is gebouwd - zoals eerder vermeld - verhuurd aan de schilder H. de Vries. In 1952 verkoopt Adolph Jurjans de boerderij aan Johannus Bemardus Sin tenie waardoor het bezit van de boerderij weer terug is bij de fami lie Sintenie. Hij is getrouwd met Johanna Cornelia Maria van Schapen en is veehouder en landbouwer. Zijn jongste zoon J.J. Sintenie neemt de boerderij over en zet deze voornamelijk voort als veefokkerij en een aantal jaren als kaasmakerij. Hij is nog steeds in bezit van deze boerderij die tot de weinige boerderijen behoort in Velsen waar nog het veebedrijf wordt uitgeoefend.31 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 8