mm 1i Speeltuinen in Santpoort: de beginjaren Ws gaan temg naar 1946. Toen pastoor Goossens van de r.k. parochie Onze Lieve Vrouwe van Altijddu rende Bijstand ter ore kwam dat de onkerkelijken een speeltuin wilden stichten, luidde hij de alarmklok. Het sprak vanzelf, aldus de pastoor, dat katholieke gezinnen geen lid van een neutrale speeltuinvereniging konden worden. In het bestuur van Jong Santpoort zaten immers communisten, onder wie Van Rooyen, gemeenteraadslid voor de CPN. In een dergelijke omgeving hoorden ka tholieke kinderen immers niet thuis! Daarvan zou niets dan narigheid komen. De pastoor: "Wie even nadenkt, ziet dit duidelijk in!" Daarom moesten de katholieken zo spoedig mogelijk komen tot de stichting van een ka tholieke speeltuinvereniging. f mlÊÉÉk Wt Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe, Dat is voor ons kinderen het fijnste dat bestaat... J7 en ouderwets liedje dat aan actualiteit nog niets verlo ren heeft. De enige speeltuin in Santpoort, aan de Valckenhoeflaan, trekt nog altijd veel kinderen met hun (groot)ouders en staat onder de bezielende leiding van Eef Limmen, tante Eef. Vorig jaar zijn veel nieuwe speeltoestellen geplaatst en is er een nieuw gebouwtje gekomen waarin het bij minder goed weer prima toeven is en de kinderen in de winter kunnen knutselen en spel letjes spelen. Het bestaan van deze speeltuin is te dan ken aan een strijdbare pastoor. We schrijven het jaar 1934. In dit jaar werd een speeltuin aan de Wüstelaan tegenover de Bethelkerk geopend door de Speeltuin Vereeniging Spaamberg. In september was er een groot zomerfeest voor de kinderen van de leden. In 1935 en 1936 gebeurde er niet veel in de speeltuin. Kinderfeesten werden in die tijd georgani seerd door Santpoorts Bloei, voorloper van de Stichting Santpoort, die zich inzette voor toeristische activiteiten. In 1937 vond de opening pas in juni plaats. Hoe het met Spaamberg verder is gegaan, is onduidelijk. Waar schijnlijk was de speeltuin gesloten tijdens de oorlog. Bekend is dat (een deel van het terrein door de Duit sers werd gebruikt om paarden te laten grazen. Tijdens de bezettingsjaren bleven de meeste speeltuinen in Ne derland open. Voor de Duitsers waren speeltuinvereni gingen ongevaarlijke organisaties, evenals sportclubs, buurt- en clubhuiswerk. Wel werden geüniformeerde jeugdverenigingen verboden, zoals de AJC, de padvin derij en katholieke jeugdbewegingen. [n mei 1946 waren er plannen deze speeltuin op te knappen en een nieuwe speeltuinvereniging op te rich ten. Op 8 juni werd de speeltuin Jong Santpoort al fees telijk geopend door J.Dubois, voorzitter van de NUSO, de Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties. Voor zitter van de speeltuinvereniging was de heer Jac Gor dijn. Dat de opening op zo'n korte termijn kon gebeuren, was te danken aan de medewerking van het gemeentebestuur, het bestuur van Volksherstel en de U.V.V.(Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers) en de me dewerking van de vereniging Spaamberg, die haar ter rein beschikbaar stelde. De gemeente had de herstelwerkzaamheden aan de toestellen uitgevoerd. De opening vond plaats door burgemeester M.M.Kwint, die in zijn toespraak opmerkte dat deze speeltuin tot stand gekomen was "voor de, in verschillende opzichten vaak zo ontspoorde jeugd." De kinderen gingen in optocht naar het speelterrein, voorafgegaan door het muziek corps Wilhelmina, de neutrale muziekvereniging uit Santpoort-Zuid. "Oom Piet", een bekende poppenkast speler uit IJmuiden, gaf een voorstelling. Er was toen nog gee« clublokaal waarin de kinderen zich op koude en regenachtige dagen konden vermaken. Jn 1950 vroeg de vereniging subsidie aan de gemeente voor het bouwen van een clubhuis. Het houten vereni gingsgebouw voldeed goed voor het organiseren van clubhuisactiviteiten (volksdans, toneel, zang, figuurza gen) maar kostte de vereniging aan onderhoud en ver warming zo veel dat er in 1954 liquiditeitsproblemen ontstonden, wat weer ten koste ging van het onderhoud van de speeltuin. De gemeente sprong financieel bij en deed dat opnieuw in 1961 omdat men veel waardering had voor de grote inzet van de vrijwilligers. In dit jaar beschikte Jong Santpoort over een aantrekkelijk zaaltje van 14x6 meter, met een toneeltje, keuken, toiletten en plaats voor 250 personen. \7an wat zich in de jaren '60 heeft afgespeeld aan de Wüstelaan weten we nog weinig. Misschien trok de tuin vandalen aan want wegens buurtoverlast ging de speeltuin rond 1970 definitief dicht. [pesturen van speeltuinverenigingen vonden dat men een opvoedende taak had, zowel fysiek, sociaal als moreel. In katholieke en protestante kringen stond men op het standpunt dat opvoeding onder auspiciën van de kerk moest plaatsvinden. Zij bekeken het zich uitbrei dende speeltuinwerk van de onkerkelijken, de socialis ten, met argwaan. De angst van de geestelijkheid was dat de katholieke kinderen op de speeltuin door de lei ding konden worden overgehaald ook deel te nemen aan de ontspanningsclubs, terwijl men de kinderen liever in de eigen jeugdverenigingen zag. Jn Santpoort werden alle katholieke ouders uitgenodigd op 27 mei 1946 een bijeenkomst bij te wonen in de pa rochiezaal. Op 21 augustus werd de r.k. Stichting Het l&mi iir l'/i) 3 t I 31 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 17