i A V Speeltuinwerk opgericht bij notaris J.H.A.M.Anten te Velsen. Voorzitter was de heer H.G.Sanders. Men waar schuwde de ouders nogmaals geen lid te worden van een neutrale speeltuinvereniging: "Denk om uw kind!" Het is niet bekend of de pastoor er schande van gesproken heeft dat naast communisten ook enkele katholieken deel uitmaakten van het bestuur van Jong Santpoort! fyjen vond snel een geschikt terrein: het "Terrasbosch" achter de kerk. Het was de bedoeling dat in de zo mervakantie de speeltuin elke dag open was. De kinde ren gingen dan eerst naar de kindermis om kwart over acht en vervolgens naar de speeltuin. Zo konden ze on der toezicht de vakantie prettig doorbrengen, wat als een zegen werd beschouwd voor de huismoeders. Er waren al veel speeltoestellen: een draaimolen, drie zweefmo lens, acht kleine schommels, vier wippen, twee grote schommels en twee stellen ringen. Vonk, de oude smid, had van oud ijzer alle toestellen gemaakt. En er moest natuurlijk een clubhuis komen. Dankzij de hulp van vrij willigers kon op zaterdag 3 augustus '46 de speeltuin worden geopend. Qe kinderen verzamelden zich op het pleintje bij de Broekbergenlaan en werden afgehaald door de r.k. Harmonie Soli Deo Gloria. De ingang van de speeltuin was feestelijk versierd. Pastoor A.F.J.Goossens beklem toonde in zijn openingswoord dat de kinderen zich hier nu op een gezonde wijze konden vermaken en zegende de speeltuin in. De vanwege zijn houten been legendari sche opa (Coen) Handgraaf was de oppasser. De man had het niet makkelijk: hij werd zo gepest om dat "hou ten poot", dat hij er na ruim een jaar al mee stopte. De Centrale van Velser Speeltuinen schreef in 1949 aan B W van Velsen dat gebroken moest worden met het stelsel een gepensioneerde als tuinopzichter aan te stel len. Deze mensen zouden de padagogische talenten mis sen om de jeugd in de tuin bezig te houden en mee te leven "in spel, vreugde en verdriet". De Centrale voegde er aan toe geen geld te hebben om een dergelijke kracht te betalen. jSjiets is nieuw onder de zon. Wie de illusie heeft dat het vroeger allemaal beter was en dat vernielzucht door baldadige jongeren niet voorkwam, heeft een kort geheugen. Jongens, en zelfs meisjes, die in de speeltuin niets te maken hadden, kinderen van ouders die geen lid waren of, nog erger, lid waren van een neutrale instel ling, hadden in het voorjaar van 1947 vernielingen aan gericht. Maar niet alleen kinderen, ook ouders van beide partijen zouden meegedaan hebben met die vemielin Santpoort, de Hoofdstraat, mei 1946. De speeltuin aan de Valckenhoeflaan, 8 april 1969. gen. Pastoor Goossens speelde in deze strijd bepaald niet de rol van vredesduif! ]-[et repareren, in stand houden en aankopen van toe stellen kostte zoveel geld dat geregeld tijdens de kerkdiensten werd gecollecteerd voor de speeltuin. De speeltuin verloederde echter toch, veel ouders zegden hun lidmaatschap op en in 1952 leek het erop dat de stichting ontbonden zou worden. In de winter dreigde het besluit genomen te worden alles op te ruimen in de hoop uit de opbrengst de schulden te kunnen betalen. Dit werd pastoor Goossens te gortig: hij ging met enkele parochianen praten. Van 1948 tot 1952 bestond het be stuur nog maar uit één persoon, de heer H.A.Vonk. Men vormde nu een nieuw bestuur dat bij tal van mensen in Santpoort kon aankloppen die bereid bleken een duwtje in de goede richting te geven. Aannemers hielpen met materialen, transport en reparaties bijgestaan door tal van vrijwilligers. Daarnaast verleende de gemeente fi nanciële steun en gaf het steunfonds Sint-Lidwina een renteloze obligatielening uit ter waarde van fl. 2500, verdeeld in 25 obligaties van honderd gulden. In mei 1952 werd de speeltuin feestelijk heropend door de pas toor, wethouder De Boer en gemeenteraadslid Tonino. De pastoor merkte in zijn toespraak op dat een goede ontspanningsmogelijkheid een belangrijke factor is bij de opvoeding van de tegenwoordige jeugd en dat het spel een belangrijke invloed heeft op de karaktervor ming van de kinderen. Wethouder De Boer sloot zich hierbij aan met de woorden dat door karaktervorming op jeugdige leeftijd de kinderen later hun taak in de maat schappij beter kunnen verrichten. Soli Deo Gloria had inmiddels een rondgang door het dorp gemaakt en was nu op het speeltuinterrein aangekomen alwaar men het bekende lied speelde "En dan gaan we naar de speel tuin." Opvallend was dat bij de heropening in 1952 ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd is. In de jaren vijftig was er namelijk in ons land nog concurrentie tus sen de neutrale en de katholieke speeltuinverenigingen, pas vanaf het begin van de jaren zestig kwam er meer samenwerking. In 1968 gingen de NUSO en het Katho liek Speeltuinverbond samen op in een nieuwe organisa tie. De naam NUSO bleef daarbij behouden. [)e r.k. kerk van Santpoort zegde de huur van het ter rein per 1 juni 1955 op zodat het bestuur zich ge- 32 mkmm f ,/f-^ - I *4 t 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 18