„LONGWOOD" De Bloemendaalsestraatweg gezien vanuit het noorden. Links met kar bakker Kobus. Rechts de nog onbebouwde westkant. Achter het hek stond in het land de bollenschuur waarin Johan de Meza later zijn imkerij begon. Daar stonden ook nog enkele huisjes. In één ervan woonde Bart Raad, in een ander de heer Hillen, wiens zoon gehuwd was met een dochter van rijksveldwachter Vlietstra; deze woonde aan de Kruidbergerweg. PARK-HOTEL om financiële redenen gesloten en de kokerij is afgebro ken. Het pand werd overgedaan (plm. 1927) aan de fa milie Bot, van wie de oudste zoon daar een drukkerij exploiteerde, en bij wie een jongere zoon, Gerrit, in de zaak kwam. De dochters werkten op het PZS. Voorheen woonde de familie in het gebouw van hotel Duinlust. Een andere zoon was chauffeur op een van de lokale au tobusdiensten, die Santpoort toen rijk was. fsjaast Kobus stond een aantal kleine huisjes, o.a. van een kippenslachter (Pellemans, nr. 136). Daarnaast is de garage van Nelis gekomen, een man zonder kinderen. ^aar tot voor kort het reisbureau was (nr.132), daar woonde een Amsterdamse heer, die nogal veel schulden had. Later was daar kapper Van den Enden. Die ging eruit, nadat hij een nieuw pand met kappers winkel had laten bouwen op de hoek van de Duinlust- parkweg, waar nu de zaak van Peetoom is. Nico Glas, die oorspronkelijk uit Velsen-Zuid kwam, heeft ook op no. 132 nog fruit verkocht, en het was een goed lopende zaak. Hij leverde ook aan het PZS met zijn hondenkar. Met die kar heb ik ook menigmaal fruit gebracht bij het ziekenhuis. De dames die inwonend waren in het zie kenhuis, deden hun boodschappen op de Vaart. Glas 38 Santpoort Brug over de Jan Gijzenvaart ter hoogte van de Alberdingk Thijmlaan. Rechts de drie huizen nummer 123 aan de Bloemendaalsestraatweg. heeft later een winkelpand laten bouwen op de hoek van de Bruno Klauwersstraat (nadien Adriana), waar hij weer een fruitzaak had.. Jn de winkel, waar de samitairzaak was op de andere hoek (nr. 139) hebben veel andere zaken gezeten. ^aast nr.132 wat kleine huisjes, een visboer, daarnaast timmerman Handgraaf. In een heel klein huisje daar naast heeft een veldwachter gewoond, die nog het toe zicht heeft gehad op de ruïne van Brederode. De agent heette Jansen, en zijn vrouw is ook nog met Kuit ge trouwd geweest. Het huisje wordt nog bewoond. Daar ergens woonde ook de heer Brander. Hij kreeg nog een rijbewijs, toen hij 100 jaar werd,. Als hij brokken maak te, trok hij zijn portefeuille wel. Zijn dochter woont in Santpoort-Dorp. Zij was nachthoofd in het Provinciaal Ziekenhuis en heeft later in dat huis gewoond. Dan was er nog een klein huisje, waarin de gezusters Handgraaf woonden, de dochters van 'Blauwe Ko'. J)an het huis van Anton 'Balletje', ook een Handgraaf (nr. 126). Hij was timmerman, en boven werd ver huurd. Hij verkocht huishoudelijke artikelen en ook cru cifixen. Ze waren streng katholiek. De winkel heette 'De Toekomst'. Later hebben er nog twee zoons is geze ten, daarna is het een woonhuis geworden. Naast Blau we Ko was nog een apart huis. Daar woonde een gezin, de familie Gelderblom. Vader en moeder Gelderblom zijn overleden in de tijd van de Spaanse griep. Jn de samengevoegde huizen weer daarnaast woonde de familie Cobelens. Vader Cobelens was aannemer in Haarlem, en is later in de metaalhandel gegaan. Q lauwe Ko bezat veel houten raamwerken, waarin hij ladders had opgeslagen onder een afdak. Deze opslag is afgebroken en even verderop weer opgebouwd, waar later het postkantoor heeft gezeten (nr. 120). Daarachter staat nu nog een huisje, waar later elektricien Van den Boogaard zijn auto stalde. Daar ben ik geboren. Naast ons woonde de familie Lokerman, bij hen in woonde een oude baas, Manus Lokerman, die Zoeaaf was ge weest. Qp de hoek van de Rusburglaan tegenover Peetoom staat een pand, waarin na de oorlog meubels werden verkocht. Voordat de meubels erin kwamen, woonde daar Hannes de Geest, wiens vader tuinbaas was op Spaamberg aan de Wüstelaan. In dat huis heeft Baukje Noorman nog een tandartsenpraktijk gevoerd. Haar va der, Wietze Noorman, woonde op de Brederodelaan. Hij was hoofd van de bouwkundige afdeling van het Provin ciaal Ziekenhuis en wethouder van Bloemendaal. 39 E3E3ESS3E3E3E3E3ESE3E3S3S3ESEHE3E3S3E3E3EHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HEERLIJK RUSTIG ZITJE TEGEN OVER HET STATION SANTPOORT RESTAURANT A LA CARTE PRIMA CONSUMPTIE UITSTEKEND PENSION AANBEVELEND. K. HERTLER BE BE ff ff 5 BE 0 ff ff ff ff ff 5 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff BE ff ff ff 000000000000000000000S

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 21