Frans Netscher in Santpoort Stichting Santpoort ^Y'st u dat Frans Netscher in Sant poort gewoond heeft, nl. aan de Wüstelaan 95. prans Netscher (Den Haag 1864 Haar_ 1891 stenograaf in de Tweede Kamer; hij leerde daar veel politici kennen van wie hij rake por tretten schreef. Hij was een groot promotor van de wie lersport en hoofdredacteur van het ANWB-blad De Kampioen. Hij verhuisde in 1900 naar Santpoort en werd daar eerst vrijzinnig-democratisch raadslid en later wethouder. Hij hield zich toen vooral met politieke en economische vraagstukken bezig. pjetscher was medewerker aan het literaire tijdschrift van de Tachtigers: De Nieuwe Gids. Bekende figuren die tot deze vernieuwende beweging in de literatuur be hoorden, waren o.a. Willem Kloos, Jacob van Looy, Lo- dewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Albert Verwey en Willem Witsen. De laatste drie bezochten de zg. Santpoortse Salon, op de Vinkenbaan 25. prans Netscher introduceerde het naturalisme in Ne derland, een literaire stroming die gebaseerd was op theorieën van de Fransman E. Zola. Zijn naturalistische schetsen verzamelde hij in Studies naar het naaktmodel (1886). Lodewijk van Deyssel, invloedrijk criticus, was aanvankelijk enthousiast over het impressionistische proza van Netscher, maar knakte diens carrière een jaar later met een vernietigende (en onbillijke) kritiek. Hij vond Netscher een epigoon: "Zola is de kip die achter de Hollandse duinen het ei Netscher is komen leggen." Netschers reputatie als literator was vernietigd! P[ij publiceerde later journalistieke schetsen en verhan delingen o.a. in Het Handelsblad, Het Vaderland, Nieuwe Rotterdamse Courant en De Gids. Pim Boer vengenoemde plaats. - Foto bo ven: Het leggen van den dubbelen zinker voor Gas-en Waterleiding door het Noordzeeka naal te Velsen. - Men ziet de beide buizen in de stoe len hangen; de verdikkingen zijn zekerheidsmoffen; rechts op de schuit staat de heer Net scher, in gesprek met den heer J. Adriaanse, adviseur der gemeente en diens opzichter R. C. van Daalen; in het midden de heer R. de Wit, administrateur; links de heer J. Kwaak, uitvoerder van het door de heer George Wilson aangenomen werk. Foto onder: De gashouder met het gebouw voor de vier automatische regulateurs, éénig in ons Land; voorts het kantoor en de woning voor den chef-fitter, (foto en tekst "De Prins", 1911) De heer Frans Net scher, wethouder te Velsen en in den Lande als letterkun dige algemeen be kend, zond ons bijgaande foto 's, be trekking hebbende op het gemeentelijk Gas- en Waterlei dingbedrijf in bo- 48 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al meer dan 25 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap, en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sane ringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen staken de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een Stichting met ongeveer 325 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistori sche elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te bevorde ren. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen enz. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeen te, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwing- of sloopplannen van bestaande (po tentiële) monumenten. Visie te geven op (voor-)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visie ontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Ge meente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit te brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. Contacten De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, poli tieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor de monumentenzorg, Stichting Nationaal Park Zuid Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Ons Dorpsgezicht Driehuis, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid Kennemer land, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. Bestuur Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. Voorzitter is mw E.D.W.M. (Lieke) Baron-Verhulst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 26