VOORWOORD De hofstede Middenduin en haar geschiedenis Het jaar 2004 levert een zeer gevarieerde nieuwe uitgave op van onze jaarlijkse publicatie 'De Zandpoort'. Allerlei aspecten van het leven in ons dorp passeren de revue. Maar allemaal passen ze binnnen de doelstelling van onze stichting: het onder de aandacht brengen en het zoveel mogelijk bewaren van de waarde volle elementen op het gebied van de cultuurhistorie, de monumenten, het landschap en het dorpsgezicht van de beide delen van Santpoort. Jan Morren opent de reeks met een doorwrocht artikel over de geschiedenis van de hofstede Middenduin, die terugreikt tot zeker in de 16c eeuw. Achter het verhaal zit een enorme hoeveelheid onderzoek. De recente overdracht aan nieuwe eigenaren mag de hoop wekken op een goede toekomst in een waardi ge staat voor dit boeiende complex. Het feit dat Middenduin zeer waarschijn lijk de woning is geweest van de slotvoogd van kasteel Brederode, vormt een verbindingsschakel met het motto van de Open Monumentendagen voor 2004: 'Merck toch hoe sterck', gewijd aan objecten van strijd en verdediging. Een heel ander onderwerp wordt aangesneden in het tweede verslag. Onze re dacteur Pim Boer interviewde samen met Lieke Baron mevrouw Eef Limmen, die een boeiend verhaal wist te vertellen over het speeltuinwezen in Santpoort sinds de jaren '30 van de 20e eeuw. Talloze mede- dorpsbewoners hebben hier ervaringen opgedaan in hun kinderjaren. De Bloemendaalsestraatweg is als zodanig nu ongeveer tachtig jaar oud. Over het wel en wee van de bewoners ervan over die periode verhalen de herinne ringen van twee daar geboren en getogen Santpoorters, de heren A.Jonker en G. Waasdorp. Hun relaas zal bij veel lezers het verleden doen herleven: andere zullen de straatweg met heel andere ogen gaan bekijken. De redactie voorzag het geheel van een beknopte historische inleiding. Wij hopen dat hieruit weer andere belevenissen naar boven zullen komen. De inhoud wordt ditmaal gecompleteerd door een kort bericht van de hand van Pim Boer over de levensloop van Frans Netscher, die een aantal jaren in Santpoort woonde en naar wie ook een straat in het dorp is genoemd. Dergelij ke berichten hopen wij in de toekomst vaker te kunnen plaatsen; verschillende straatnamen herinneren aan personen die niet aan ieder bekend zijn, maar toch een interessante bijdrage hebben geleverd aan de geschiedenis van Santpoort. Het geheel overziende denken wij, dat u mèt ons dit nummer met veel genoe gen zult lezen. Wij wensen u dan ook veel plezier met ons jongste geesteskind. Het bestuur van de Stichting Santpoort 2 Aan de kruising Middenduinerweg, Velserenderlaan en Duin en Kruidbergerweg staan een fraaie boerderij en woningen waarvan een groot deel de hofstede Midden duin heeft gevonnd. De kruising van de voornoemde wegen en de omgeving heeft volgens overlevering de naam de Ruigenhoek gehad. De hofstede heeft vroeger de naam Casteleijnhofstede gedragen en lag vrijwel ze ker met haar bebouwde gedeelte aan de andere zijde van de kruising, in het gebied de Schipbroeken, tussen Sant poort en de duinen. De naam Casteleijnhofstede zal een verbintenis hebben met het kasteel Brederode. Een kas telein was vroeger een kasteelvoogd die voor zijn heer het kasteel beheerde.1 We mogen er dan ook van uitgaan dat de kastelein van het kasteel Brederode ooit op deze hofstede heeft gewoond. Helaas is over deze periode niets bekend. Vanaf het eind van de 16e eeuw zijn er wel veel dingen bekend over de geschiedenis van de Casteleijnhofstede. Dit verhaal gaat in op de geschiede nis van de hofstede, de verplaatsing, de landschappelijke ontwikkeling rond de hofstede, de bebouwing en de be woners. \/oor de eerste gegevens over de hofstede gaan we te rug naar het jaar 1586 waarin op 10 juni Gijsbert Gijszoon Borren, 'coeman' te Amsterdam, verklaart een losrente van 95 gulden schuldig te zijn aan zijn dochter Grietgen Ghijsberts onder het verband van een huis en hofstede genaamd Casteleijnhofstede met daar bij 7 morgen 1 morgen ca 0,85 hectare) land. De hofstede wordt in het noordoosten begrensd door de be zitting van Willem Hendriksz Stuijver, in het westen door de Gemeen Buijrweg (een gemeenschappelijke of openbare weg) en in het zuiden door de heerlijkheid van Brederode (kasteel Brederode met zijn bijbehorende omliggende landen).2 Indien we ervan uitgaan dat de Gemeen Buijrweg de huidige Duin en Kruidbergerweg is en de heerlijkheid Brederode het totale gebied ten zui den van de huidige Middenduinerweg tot aan de Velse renderlaan, dan heeft de hofstede geleden in de Schipbroeken bij de kruising de Ruigenhoek. Dit wordt mede bevestigd door een akte uit 1597 waaruit kan wor den opgemaakt dat de belendende eigenaren ten noorden van de hofstede de erfgenamen zijn van Willem Hen- drikszoon Stuijver die een kleine hofstede of boerderij bezitten in de Schipbroeken aan de Kruidbergerweg. Het gebied de Schipbroeken wordt in het verleden ook de Scheepbroeken of Zeebroek genoemd. Gezien de naam zal het gebied van oudsher een broek of moeras geweest zijn dat later met sloten ontwaterd en ontgon nen is en in gebruik genomen is als teel- en weiland. Door het gebied loopt van oudsher een beek die nu be kend staat als de Schipbroekenbeek. De Schipbroeken- beek ontstond aan de duinvoet in het gebied van de voormalige hofstede Jachtlust aan de huidige Velseren derlaan. Via deze beek, die gezien zijn rechtlijnige tracé bij de ontginning gekanaliseerd is, kon het gebied goed ontwaterd worden. Nog steeds is deze beek een stro mende beek die bij de toekomstige vematting van de duinen opnieuw een belangrijke functie krijgt voor de ontwatering van dit gebied. J)e duinen zijn in deze tijd nog kale zandhopen met weinig begroeiing en zullen markant boven het wei land rond de Casteleijnshofstede uitgestoken hebben. Over een lange periode hierna zijn er tot nu toe geen ge gevens in de archieven te vinden over de hofstede. Wel kunnen we de geschiedenis van de hofstede Het Prins hof volgen die ten oosten van het huidige Middenduin ligt. In 1598 liggen ten westen van Het Prinshof de lan den van Brederode maar in 1600 wordt gemeld dat hier de bezittingen liggen van Adriaan van Duijfland. Moge lijk is dit de nieuwe eigenaar van de Casteleijnhofstede en is de hofstede uitgebreid tot over de huidige Midden duinerweg. In 1664 worden zijn erfgenamen genoemd als eigenaar van de bezittingen ten westen van de Prins hof en eind 1664 de heer Van der Nath/ De heer van der Nath is mogelijk de erfgenaam van Adriaan Duijfland en in 1666 wordt Colomba Agnes Nath ge noemd als eigenaresse van de Castleijnshofstede. Moge lijk hebben we hiermee de lijn van eigenaren van de hofstede sluitend. Op 22 april 1666 verkoopt Comelis van Schuijlenborgh als procuratiehouder van de edele gestrenge heer Melchur Couffin en zijn edel geboren vrouw Colomba Agnes Nath wonende in Utrecht aan Johan Thilt een huis van ouds genaamd 'Casteleijnswo- ninge'. Bij deze woning horen een erf, werf, boomgaard en croften landen. Dit geheel wordt begrensd in het zui den en westen door de Beurwege, ten oosten door de be zittingen van de heer Balliu van Brederode en advocaat Soutman en in het noorden door advocaat Soutman. Te vens horen bij de hofstede croften teelland ten zuiden van de Beurweg. Deze croften worden in het noorden begrensd door de Beurweg, in het westen door de wal die behoort aan Johannes Bal en in het oosten en noor den door de bezittingen van de Balliu van Brederode. Op dit teelland wordt later het huidige Middenduin ge bouwd. Dan hoort nog bij de hofstede een morgen land dat ligt in de Schipbroeken, het wordt in het oosten en noorden begrensd door de bezittingen van advocaat Soutman en de erfgenamen van Gerbrant Dobbius (Hof stede Velserhooft), in het westen door de bezittingen van de Balliu van Brederode en in het zuiden door de bezittingen van Dirck Janse. Als laatste hoort bij de hof stede een stuk hooiland gelegen in de polder de Velser- broek. Voor dit alles betaalt Johan Thilt 8000 gulden. Johan is dan oud-burgemeester van Haarlem en is in 1648 getrouwd met Maria Reijnst.6 De hiervoor ge noemde Advocaat Soutman bezit een boerderij in de Schipbroeken aan de Kruidbergerweg ten zuiden van de hofstede de Kruidberg. Dit is de eerder genoemde boer derij die voorheen in bezit was van Willem Hendriks- zoon Stuijver. Als we de totale Casteleijnshofstede aan de hand van de opgegeven begrenzingen inpassen in een reconstructie van het gebied dan zien we dat de woning 3 Inleiding De Casteleijnhofstede

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 3