Afbeelding 4: Een impressie van de plattegrond van de boerderij kort na 1683 (links) en de boerderij met het he renhuisgedeelte tegen het einde van de 17e eeuw (rechts). J. Morrenop basis van de bouwkundige beschrijving ken teelland in de Scheepbroeken die gezamenlijk twee morgen groot zijn (deze twee morgen misten we nog bij de vorige verkoop).1 De twee stukken teelland worden in het noorden begrensd door de weg, gezien het wegen patroon rond de Scheepbroeken kan dit alleen de Kruid- bergerweg zijn. De begrenzing van Middelduin zelf is nog steeds niet te plaatsen en zal nog steeds afkomstig zijn uit oudere akten. ]\[icolaas de Wit verkoopt Middelduin nog in hetzelfde jaar door aan de eerder genoemde Maria Johanna Grangé de Neufville uit Amsterdam.26 Johanna is een rijke dame die woont op de hofstede Jachtlust die ligt aan de andere kant van de huidige Velserenderlaan te genover Middelduin. Mogelijk heeft zij Middelduin la ten verbouwen en hierbij een ander venstertype laten aanbrengen. Dit venstertype is nog steeds aanwezig in de twee bouwdelen uit de 17e eeuw. Jn de Franse tijd moesten van alle gebouwen de deuren en vensters worden opgegeven die uitkomen op stra ten, onoverdekte plaatsen en tuinen. In 1810 wordt van Middenduin de navolgende omschrijving gemaakt: nummer van het gebouw is 39, naam van de eigenaresse is M.J. de Neufville, 'aantal deuren en vensters van de eerste en tweede ver dieping is 10 kozijnen en 4 deuren met de aantekening dat het ene woongedeelte beschikt over 6 kozijnen en 2 deuren en het andere gedeelte over 4 kozijnen en 2 deu ren, soort van gebouw is een gedeelte herenhuis en boerderij op Middenduin'. We lezen dat de naam Middelduin veranderd is in Mid denduin. [yjaria Johanna Grangé de Neufville overlijdt op 7 mei 1812 op Jachtlust.'7 Voor haar overlijden heeft zij Middenduin verkocht aan J.G. van der Meulen. Dit blijkt uit het volgende: op 20 februari 1816 verkoopt J.G. van der Meulen de boerderij Bloemendaalsbegin en de boerderij Middenduin aan J.P. Taunaij voor ƒ3060,-.28 In de transportakte staat vermeld dat J.G. van der Meulen de beide boerderijen eerder gekocht heeft van Mejuffrouw de Grangé de Neufville die op Jachtlust heeft gewoond. De boerderij Bloemendaals begin heeft gelegen aan de Velserenderlaan naast Velserend. J.P. Taunaij is advocaat te Amsterdam. Mogelijk heeft J.P. Taunaij het woonhuis met een stalling laten bouwen ten zuiden van de boerderij en het herenhuisgedeelte. In 1832 heeft hij Middenduin nog steeds in zijn bezit, het geheel bestaat dan uit de navolgende percelen:29 Sectie 290 291 291a 292 292a 293 294 294a F, de percelen: weiland bouwland bosch weiland bouwland bosch bouwland bouwland 8 Sf a Koe fc* h. i s Kere KV kal! Afbeelding 5: De plattegrond van Middelduin na de verbouwing die mogelijk in de periode 1780-1790 is uitge voerd. J. Morren, naar het kadastrale minuutplan door F.J. Nautz uit 1832 en de bouwkundige beschrijving (het perceelnummer in 1832 is 297) 294b bouwland 295 tuin 296 tuin 297 huis en erf 298 bouwland 299 weiland 299a houtwal (bosch) 299b bouwland 300 weiland (de Paardekamp) 301 bosch 302 bosch 303 bosch 307 bosch 308 bosch 309 bosch Fliervan hebben de percelen 300, 302 en 303 vroeger deel uitgemaakt van de hofstede het Prinshof. y evens is de heer Taunaij ook eigenaar geworden van de hofstede Jachtlust, Bloemendaalsbegin en nog een stuk duin en stukken bos in de omgeving zoals de perce len 307, 308 en 309. Het landschap rond Middenduin is gewijzigd, er is meer bebossing gekomen in de omgeving en op de nabijgelegen hofstede Jachtlust is een sterrenbos aan-ge- legd.' Ook de duinranden raken meer begroeid waar door zij minder markant boven de omgeving uitsteken. In 1858 wordt een gedeelte van het bos in perceel 263 verkocht en in 1862 vindt er een scheiding plaats in het eigendom. Dit gebeurt na het overlijden van de heer Taunaij. Hij overlijdt op zijn hofstede Jachtlust op 19 oktober 1859. Jachtlust en Bloemendaalsbegin gaan over naar zijn zoon Jan Paulus die landbouwer is in Bloemendaal. Middenduin gaat over naar zijn weduwe Anna Maria Kammeijer en overige erfgenamen. In 1862 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt voor de erfge namen, hierin staat Middenduin als volgt omschreven: 'een huismans of boerenwoning in drie gedeelten be woond met hooihuis en dors, stalling voor elf koeien (de huidige huisnummers 83 en 85) en een gebouw in twee gedeelten bewoond met stalling voor vijf koeien met erf, werf en tuin' (het oudste deel van het huidige huis num mer 89). Het laatste gebouw is de woning met stalling die moge lijk is gebouwd in opdracht van J.P. Taunaij, maar in ieder geval tussen 1812 en 1832. In dit zelfde jaar wordt Middenduin verkocht aan Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin die lid is van de gemeenteraad van Amsterdam. Hij is woonachtig op de hofstede Wildhoef in Bloemendaal en ook eigenaar van de voormalige blekerij Zorgvrij in Santpoort en een deel van het huidige Bosbeek in Santpoort. Hij is ge trouwd met Cornelia Kops. Hij verwerft ook de hofstede Jachtlust." In 1864 laat hij op Middenduin een schuur slopen, mogelijk is dit het kombof. In 1872 worden de boerderij en het voormalige herenhuisgedeelte ver bouwd en uitgebreid. In totaal komen er drie woningen met een erf en twee woningen met stal en erf. Het per ceelnummer wordt gewijzigd naar 1097.33 Middelduin krijgt de naam Middenduin W O A A. 6c£ r<tt r'u )Coi»vb«f o f- J oW u-M. r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 6