Hü heeft hiermee een ruimere woonsituatie verkregen voor de bewoners en een uitbreiding van de bedrijfs ruimten. Het meest oostelijke perceel met nummer 1294 is een schuur. Het oorspronkelijke perceel 297, nu per ceel 1294, is verbouwd en verbonden aan perceel 1266. Aan de oostkant is perceel 1294 uitgebreid met een aangebouwd en een losstaand bouwdeel. Hierop komen we terug in de bouwkundige beschrijving van Midden duin. Rond 1889 pacht Alida Uitendaal, de weduwe van Albertus Schelvisch, een boerderij op Middenduin, zij verkoopt dan roerende goederen op de boerenhofstede Middenduin.37 Rond 1870 laat Jan Pieter ten oosten van perceel 1294 een schuur bouwen. Na het overlijden van Jan Pieter komt Middenduin in bezit van zijn dochter Cornelia Adol- phina; na het overlij den van haar tante Cornelia Willink erft zij Wildhoef en Jachtlust.38 In 1896 vindt er een 'bijbouw' plaats op Middenduin dat nog in hetzelfde jaar en het jaar daarop gevolgd wordt door sloop, verbouw en stichting van ge bouwen. Op het kadastrale minuut plan uit 1904 zien we hoe de bebouwing van Middenduin gewor den is. Het stalgedeelte van perceel 1266 is deels gesloopt en verkleind en heeft nu perceelnummer 1782. Zoals eerder opgemerkt kan dit een stolp- schuur geweest zijn. De oostelijke uitbreidingen van perceel 1294, dat nu perceel nummer 1783 heeft gekre gen, zijn gesloopt. Op deze plaats is een nieuwe grote stal gebouwd. De schuur ten oosten hiervan is vergroot. Tevens zijn er twee kapbergen ge bouwd voor de opslag van hooi.3'' Uit de opzet van de verbouwing is op te maken dat de bedrijfsruimte van de boerderij vergroot is ten behoeve van een schaalvergroting in de bedrijfs voering. Men kan nu een aanzienlijk groter aantal stuks vee houden. Jan Pieter Adolf overlijdt op 15 september 1873 op de hofstede Wildhoef. Middenduin gaat over naar zijn zoon Jan Pieter, Jachtlust en de Wildhoef gaan naar zijn oudste dochter Cornelia, weduwe van Hendrik Wil link.34 In 1874 staat de bebouwing op Middenduin in het kadaster als volgt beschreven 3~: Sectie F, het perceelnummer is 1097 en heeft de navol gende bebouwing: huis en erf huis en erf huis, stal en erf huis en erf huis, stal en erf Zoals eerder vermeld, gaat het nog steeds om drie wooneenheden en twee wooneenheden met een stal. Afbeelding 6: Middenduin in 1832. J. Morren, naar het kadastrale minuut plan door F.J. Nautz Jn 1904 geeft Cornelia Adolphina al haar onroerende goederen in beheer bij de NV. Veenduin, maatschappij tot beheer en exploitatie van onroe rende goederen te Amsterdam. In 1933 worden twee huizen, dan be kend onder perceel nummer F 1783, samengevoegd tot één huis en krijgt het nieuwe perceel nummer F 3547. JVn tijde dat Jan Pieter Middenduin in bezit heeft wij zigen de kadastrale nummers in 1265, 1266, 1267, 1268. In het kadastrale minuut plan uit 1882 wordt de bebouwing van Middelduin weergegeven met de per ceelnummers 1265, 1266, 1267 en 1294. Duidelijk wordt hieruit dat Jan Pieter diverse verande ringen heeft aangebracht in de bebouwing.36 10 Afbeelding 7Het boerderijcomplex in 1882 (boven) en 1904 na de verbouwing en uitbreiding in 1897 (onder). J. Morren, naar kadastrale kaarten uit 1882 en 1904 en de bouwkundige beschrijving 11 Vc 0' 1 e ft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 7