I it 1 Op 5 januari 1936 overlijdt zij op de hofstede Wild hoef.40^ Jn 1939 wordt Middenduin verkocht aan de N.V. Veenduin die nu gevestigd is te Bloemendaal. De di recteur is de heer H.C. Reinders Folmer. Middenduin staat dan in het kadaster als volgt omschreven:41 Sectie F, de perceelnummers: 1267 huis 1781 huis 1782 huis 3547 huis schuur en erf Jn 1940 wordt Middenduin opnieuw verkocht, nu aan Pieter van Leeuwen Boomkamp, bestuurder van een N.V. te Huizen N.H.42 In 1943 volgt een verkoop aan N.V. Bouw- en Handelmaatschappij Zonnestad te Rijs wijk Z.H. Deze laat in 1945 'een sloping' plaatsvinden bij het huis, de schuur en het erf met sectienummer F 3547. Wat er gesloopt wordt is niet bekend omdat de omschrijving in de kadastrale leggers niet wijzigt. Jn 1949 volgt de verkoping aan de provincie Noord-Holland gevestigd Dreef 3 te Haarlem. In 1959 worden de percelen verenigd onder één perceelnummer F 6389.44 Voor de duidelijkheid benoemen we nu de afzonderlij ke gebouwdelen met hun huisnummer. J^ater wordt het deel Middenduinerweg 85 en 87 ver kocht aan de heer C.M. de Leur die dit deel in 1984 verkoopt aan de heer G. Wolfs. De heer Wolfs komt ook in bezit van nr. 83 dat hij verhuurt aan de toenmalige bewoners. In 1983 en 1984 worden de percelen met huis nummer 83, 85 en 87 gerestaureerd. Op nr. 83 woont de familie J. Klauwers, die hier toen ongeveer dertig jaar woonde. Op nummer 89 woont de familie G.D. Marke rink, die woonde hier toen ongeveer veertig jaar. Het boerenbedrijf was overgegaan van vader op zoon. Deze familie is de laatste boerenfamilie die op Middenduin woonde. Zij verlaten de boerderij in de jaren negentig van de vorige eeuw, sindsdien staat de boerderij met huisnummer 89 leeg.45 De heer Wolfs wordt ernstig ziek. Omdat hij de kerk niet meer kan bezoeken, laat hij op Middenduin een houten kapelletje bouwen met een bidstoel en een Mariabeeld. De heer Wolfs overlijdt tengevolge van zijn ziekte, zijn twee dochters bieden het gedeelte van Middenduin met de huisnummers 83, 85 en 87 in oktober 2003 te koop aan. Op 29 december 2003 worden Albert Oudendijk en Carlina Smit de nieu we eigenaars. In maart 2004 verkoopt de provincie Noord-Holland de leegstaande boerderij nr.89 met het land voor ruim i 302.000 aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, op voorwaarde dat zij binnen vijfjaar alle betrokken gebouwen volledig restaureert. ]\ju staat er een historisch gebouwencomplex gelegen te midden van een weinig aangetast overgangsgebied van de duinen naar de weilanden rond de ruïne van kas teel Brederode. Een gedeelte van de verkaveling van de percelen ten zuiden en oosten van Middenduin dateert van voor 167046 We hebben hier dus te maken met een oud stukje landschap dat nog maar één van de weinige oude stukjes landschap is in de gemeente Velsen. Samen met de naastliggende ruïne van het kasteel Brederode en de eeuwenoude Brederodebeek die door dit gebied stroomt, is het van het grootste belang dat dit gebied on veranderd voor het nageslacht bewaard blijft. We mogen ervan uitgaan dat de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behoud van dit gebied. Jan. Morren, september 2003 Met dank aan: Albert Oudendijk en Carlina Smit, bewoners van Mid denduin. De heer P. van Twuyver, beheerder museum Meer en Berg te Bloemendaal. De S. Rolle, oud-gemeentearchivaris Gemeente Velsen. De Stichting Archeologische Werkgroep Velsen. Voorafgaand aan de restauratie van de boerderij Mid denduin is in 1980 een archeologisch onderzoek ver richt door de Archeologische Werkgroep Velsen. Bij een verkenning in het boerderijcomplex werden drie kelders aangetroffen, in de oudste bouwdelen zijn er twee uitgevoerd als tongewelf. In het voormalige heren huisgedeelte, Middenduinerweg nr. 85, werd de houten- vloer voor een deel verwijderd. Deze vloer was op planken gespijkerd die los op de oorspronkelijke plavui zen vloer lagen. De plavuizen vloer is dikwijls gerepa reerd en er liggen plavuizen met verschillende afmetingen (zie afbeelding 12). Bij het verwijderen van de houten vloer werden vijf munten gevonden, de oud ste munt was een Zeeuwse duit uit 1787. Bij onderzoek buiten het complex is ten westen van nr. 85-87 een fun datie gevonden die vermoedelijk een kombof is geweest (zie afbeelding 12 punt X). Een kombof was een ge bouwtje van steen of van hout waar in de zomertijd werd gekookt en ook thee werd gedronken. Het kombof wordt in de archiefstukken betreffende Middenduin niet genoemd maar wel een schuur die mogelijk op deze plaats heeft gestaan. Het doel was het bewoningdeel van de boerderij schoon te houden. Tegen de gevel van nr. 85-87. is een afValkuil gevonden met aardewerkfrag menten die voornamelijk uit de 19e eeuw afkomstig zijn (zie afbeelding 12 punt y). Jn hetzelfde jaar is er ook een sonderingonderzoek ge daan met de prikpen naar sporen van een gebouw dat tegenover Middenduin in de Schipbroeken heeft ge staan. Hier liggen de weilanden die behoren bij de hui dige boerderij Westerhoeve van veehouder H.D. Smit. Dit gebouw, vermoedelijk dus de eerder vermelde Cas- teleijnshofstede, staat op kaarten uit de 17e en 18e eeuw aangegeven. Op één meter onder het maaiveld werd op de plaats waar dit gebouw heeft gestaan met de prikpen 12 •3 s •S "5. S sf fe 8 C s -g> "53 Archeologisch onderzoek Middenduin N ^3 ^3 0 -§ 5 s? .&o O Tj O O 03 O .«3 v. O fc CO -s: O

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 8