mm !-- NW\\ De nog bestaande perceelgrenzen, sloten, bosranden van de hofstede Middenduin en de percelen rond de ruïne van Brederode van voor 1832 o De nog bestaande perceelgrerriensloten, bosranden van de hofstede Middenduin en de percelen rond de ruïne van Brederode van uit de 17 de eeuw X Afbeelding 10: De nog bestaande historische perceelgrenzen in het gebied rond Middenduin en Brederode. J. Mor ren, naar de kaart van de Prinshof door landmeter A. v.d. Walle uit 1670 en andere kaarten uit de 1T en 187 eeuw en naar gegevens uit transportakten uit de 1T en 18* eeuw. Aangegeven op een gedeelte van de kaart van de ge meente Velsen, Topografische Dienst, uitgave 1983 Afbeelding 11: Middenduin in 2001, Links de stal die gebouwd is in 1896/97. In het midden de boerderij die kort na 1683 gebouwd is. Rechts het herenhuisgedeelte uit het einde van de 1T eeuw. Foto J. Morren 2001 puinsteen weerstand ondervonden over een lengte van circa 4,5 meter. Dit geeft aan dat hier mogelijk een fun datiesleuf aanwezig is (zie afbeelding 13). ]-[et sonderingonderzoek is in 1983 gevolgd door een onderzoek bij het afgraven van een zandlaag van enkele tientallen centimeters dik in het weiland op de plaats van het hiervoor genoemde gebouw. Hierbij is men op een fundatie gestoten die grotendeels opgetrok ken was van hergebruikte kloostermoppen. Binnen de fundatie lag een vloer van harde stenen en de restanten van een ingestort tongewelf. Dit tongewelf moet van de kelder in het gebouw zijn geweest. Men heeft dan ook een restant van een toegangstrap aangetroffen (zie af beelding 14). De fundatie moet een restant zijn van de vermelde van de woning op de Casteleijnshofstede. De hergebruikte kloostermoppen zullen afkomstig zijn van het kasteel Brederode dat als gevolg van het beleg rond Haarlem tijdens de Tachtigjarige Oorlog door vernieling een ruïne was geworden. Daarna is de ruïne gebruikt als steenmijn voor bouwwerken in de omgeving. Bij de af- zanding is aardewerk gevonden waarvan het oudste da teert uit de 17c eeuw. Na de afgravingswerkzaamheden is de fundatie in een diep gat geschoven zodat het voor de grondgebruiker geen overlast meer kon bezorgen bij toekomstige grondbewerking. Qp verzoek van de Stichting Santpoort is in de periode 1983 t/m 1989 door de heer S. de Jong bouwkundig historisch onderzoek verricht. De heer De Jong was ver bonden aan de Stichting Historisch Boerderij Onder zoek. Het uitgebreide archiefonderzoek ten behoeve van dit artikel bracht nieuwe feiten aan het licht die aanlei ding vormen de gegevens uit het bouwkundig onderzoek opnieuw te belichten en waar nodig bij te stellen. De au teur van dit artikel en de voorzitter van de Stichting Santpoort hebben het boerderijcomplex in mei 2004 be zocht en geconstateerd dat delen van het complex deels of geheel opnieuw zijn opgebouwd bij restauratie, ver bouwing en herstel in het verleden. Hierdoor is een deel van de historische bouwgeschiedenis niet meer waar neembaar en moeten we nu ook uitgaan van eerder ge dane waarnemingen, tekeningen en foto,s die in het verleden gemaakt zijn. Bij een van de verbouwingen is helaas in het voormalige herenhuisgedeelte een fraaie 17e eeuwse schouw verloren gegaan wat zeer te betreu ren is. Als eerste gaan we in op het oudste bouwdeel van het boerderij complex, in dit deel is gelukkig veel van het oorspronkelijke gebouw bewaard gebleven. 15 'OL.n- on'Krutb' M fundatie 8. i»g Rijken i H 14 Bouwkundige ontwikkeling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 9