Zouaven in Santpoort enigeen zal bij het lezen van deze titel te vergeefs het geheugen afzoeken. Een 'o ja, natuurlij k'reactie ligt niet zo voor de hand. Het glorietijdperk van de zouaven (of zoea- ven) ligt al zo'n 140 jaar achter ons. Welis waar is er over het onderwerp vrij veel ge schreven, maar het is toch voornamelijk in pu blicaties van regionale of specifiek rooms-ka- tholieke aard ter sprake gebracht. Kort omschreven waren de Zouaven vrijwilli gers, die in de periode 1860-1870 gehoor ga ven aan de noodkreet van de toenmalige paus Pius IX om de Kerkelijke Staat militair te hel pen verdedigen tegen degenen, die het pause lijk grondgebied trachtten toe te voegen aan een verenigd en onafhankelijk Italië. Deze oproep vond veel weerklank bij rooms-katho- lieke jonge mannen, vooral in West-Europese landen, maar ook daarbuiten. In de genoemde periode werden ruim 11.000 aanmeldingen ge registreerd, waarvan meer dan 3.000 in Neder land. Motieven waren de verdediging van het geloof en liefde voor de paus, maar ook nieu we ontplooiingsmogelijkheden en trek naar avontuur. De relatief grote toestroom uit Ne derland werd misschien mede veroorzaakt, doordat kort tevoren de officiële achterstelling van het katholieke volksdeel was beëindigd, wat leidde tot een emancipatiedrang. Alvorens verder te gaan met het verhaal van de zouaven, kan een korte toelichting op de ontwikkelingen van destijds in Italië verhelde rend werken. Een stukje Italiaanse geschiedenis ]\[a de val van Napoleon in 1815 werd door de grote mogendheden op het Wener Con gres de kaart van Europa opnieuw ingevuld. Daarbij werden veelal de oude regimes weer in hun macht hersteld. De situatie was toen, zoals weergegeven op de hierbij afgedrukte kaart. Het enige echt Italiaanse koninkrijk was dat van Sardinië, dat Sardinië en Piemont omvatte met als hoofdstad Turijn. Lombardije (met Milaan) en de pro vincie Venetië waren Oostenrijkse invloedsgebieden. Verder naar het Zuiden lagen de onafhankelijke (groot)hertogdommen Parma, Modena en Toscane. In het zuidelijk deel van het schiereiland lag het door het Huis van Bourbon geregeerde Koninkrijk der beide Sici- liën, dat naast het zuidelijk deel van het Italiaanse vaste land met Napels als voornaamste stad ook Sicilië om vatte. Tussen de beschreven gebieden, midden in Italië, lag de Kerkelijke Staat ingeklemd. Deze bestond al sinds de 8e eeuw, en had ook in de 19e eeuw nog een aanzienlijke omvang. Het gebied was iets groter dan Ne derland, en had ruim 3,5 miljoen inwoners. Het bestond uit Rome (destijds lang niet de grootste stad van Italië) ZWITSERLAND OOSTENRIJK Italië met in het midden de Kerkelijke Staat met de omliggende Campagna, verder naar het Oosten Umbrië, aan de oostkust de streek de Marken rond de stad Ancona, en noordelijk daarvan de Romagna met de steden Bologna en Ravenna. Na de napoleontische periode ontstonden overal in Eu ropa revolutionaire democratiseringsbewegingen, die door de zittende regimes en gezeten burgerij te vuur en te zwaard werden bestreden. Ook in Italië ontstond een dergelijke beweging, bekend geworden als het Risorgi- mento. Eerst nog ondergronds met de geheime genoot schappen van de z.g. carbonari, maar wat later ook openlijk. Omstreeks 1850 wordt de politiek op het schiereiland gedomineerd door de koning van Sardinië, Victor Ema nuel II en zijn eerste minister Cavour, een uiterst ge wiekst politicus. Ook Napoleon III, de keizer van Frank- 22 rijk, speelt een invloedrijke rol. Hij stimuleert het stre ven van eerstgenoemden tot het totstandbrengen van één onafhankelijk en democratisch Italië onder leiding van Piemont. Daarnaast heeft hij zich echter als monarch van een natie met een sterk katholiek volksdeel ook ge noopt gevoeld om de souvereiniteit van de Kerkelijke Staat te waarborgen, waartoe hij een garantiemacht van enkele duizenden soldaten legert rondom Rome. In 1859 verdrijven Piemont en Frankrijk na een korte oorlog de Oostenrijkers uit Lombardije, dat wordt toe gevoegd aan het nieuwe koninkrijk. Er breken volksop standen uit in Parma, Modena en Toscane, waar het zit tende regime wordt veijaagd, en die na een volksraad pleging toetreden tot het nieuwe Italië. Frankrijk krijgt als beloning voor de verleende hulp Savoye en Nice. Ook in de Romagna komt het volk in opstand. Pius IX probeert de rust militair te herstellen, maar door ernstige desertie onder zijn troepen en ongemotiveerdheid van de rest komt hiervan niets terecht. Het gebied wordt de fac to een deel van het nieuwe Italië. In 1860 begint de revolutionair-vrijheidsstrijder Giusep pe Garibaldi aan zijn beroemd geworden Tocht van de Duizend. Met zijn roodhemden verovert hij in korte tijd achtereenvolgens Sicilië en Napels en verjaagt het Bour bon-bewind. Maar Garibaldi haast zich allerminst met het overdragen van de macht over deze gebieden. Al snel wil Victor Emanuel hem hiertoe met militaire mid delen dwingen. Hij eist vrije doortocht naar Napels over pauselijk gebied. Na de weigering hiervan door Pius IX overschrijden de Piemontezen toch de grens in het oos ten van de Kerkelijke Staat. Het komt tot een veldslag tussen beide legers bij Castelfidardo (bij Ancona), waar bij de pauselijke troepen een zware nederlaag lijden. Hierna vervallen de Marken en Umbrië eveneens aan het koninkrijk Italië. Victor Emanuel trekt verder op naar Napels, waarop Garibaldi zich wel gedwongen ziet om hem goedschiks de veroverde zuidelijke gebieden over te dragen. Nu ontbreken alleen nog Venetië en de resten van de Kerkelijke Staat aan het nieuwe konink rijk. gij de slag van Castelfidardo was aan de pauselijke kant ook een vrijwilligersregiment van tirailleurs be trokken. Dit was op verzoek van de Heilige Vader ge vormd door een oude vechtjas, de Franse generaal La- moricière, en samengesteld uit buitenlandse vrijwilli gers, vooral Fransen en Belgen. Onder de Fransen wa ren veel adellijke Bourbonaanhangers, die veelal de of ficiersposities opeisten, tot ongenoegen van de Vla mingen. De bevelvoerend generaal stelde voor het nieu we regiment een uniform vast, dat was gebaseerd op dat wat hij in Noord-Affika had gezien bij een Frans hulp korps, dat Zouaven werd genoemd. Deze naam was ont leend aan de leden van een Kabylenstam (de Zouaoua) aldaar, die zich op soortgelijke wijze kleedden in wijde pofbroeken. Het uniform bestond verder uit een hesje over een vest en een kleine kepi (zie afbeelding); de kleur was blauwgrijs met rode passementen en gordel. Voor die tijd was het een modem, praktisch uniform: gemakkelijk zittend en onopvallend. In de volksmond werden de nieuwe soldaten al snel ook zouaven ge noemd, een term die later door officiële instanties werd overgenomen als 'zuavi pontifici' en ook voor latere vrijwilligerseenheden werd gebruikt. ]y[ilitair gesproken bleef het voor de Kerkelijke Staat een aantal jaren tamelijk rustig, afgezien van inci dentele gevechten met bendes revolutionairen en struik rovers. Garibaldi werd na enige tijd door de Italiaanse regering geïnterneerd op zijn eigen eilandje Caprera, aan de noordpunt van Sardinië, om hem te weerhouden van overijlde ondernemingen. In 1864 sloten Victor Emanuel en Napoleon III de Sep- tember-conventie. Hierbij werd afgesproken, dat Italië de grenzen van het nog resterende deel van de Kerkelij ke Staat zou respecteren, waartegenover Frankrijk bin nen twee jaar zijn garantiemacht geleidelijk zou terug trekken. De paus voelde zich hierdoor nog meer be dreigd, en deed nogmaals een dringende oproep voor meer buitenlandse vrijwilligers om zijn troepen te ver sterken. Er kwam een enthousiaste reactie uit vele lan den, maar vooral uit Nederland, dat door de jaren heen 30 tot 40% van alle vrijwilligers leverde. Hoe dat in Ne- Christiaan Spanjaard in zijn zouavenuniform 23 Zuid-Tirol SavoyeV Venoti.' ^lilaan Lombardije w/enetië Kon. Sardinië Parma Florence Toscane Marken** Castelfidardo Umbrië Corsica Rome Napels rt Caprera Kon. Sardinië

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 13