Vervolg bouwkundige ontwikkeling van de hofstede Middenduin [n de "De Zandpoort", uitgegeven in het najaar van 2004 verscheen een uitgebreid artikel over de hofstede Middenduin met daarin een hoofdstuk over de bouwkundige ontwikkeling van de hofstede. Hierin werd vermeld dat er aanwijzingen zijn dat de hofstede van oorsprong een stolpboerderij is geweest. Dit jaar werden door de bewoners van Middenduin, Albert Oudendijk en Carlina Smit foto's ter beschikking gesteld van het huidige boerderijcomplex Middenduin van voor de restauratie in 1983/1984. Hierop zijn weer nieuwe aanwijzingen te zien, waaruit we kunnen opmaken dat Middenduin van oorsprong een stolpboerderij is geweest. In 1896 is de boerderij verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw, waarbij de stolpschuur voor een groot gedeelte is afgebroken. Het overgebleven deel is verbouwd tot woonhuis (de ruimten BI zie afbeelding 2). Op afbeelding 1 is in het bovenste gedeelte van het dakvlak van het witte boerderijgedeelte, aan de linkerzijde nog een punt te zien die deel uitmaakte van het dakvlak van de stolpschuur. Ook de rest van het dakvlak dat we aan deze zijde van het witte boerderijgedeelte zien, maakte deel uit van het dakvlak van de stolpschuur. Daar waar de punt in het dalvlak aansluit op het woongedeelte van de boerderij is de ontstane opening dichtgezet met schuin geplaatste houten planken. Dit is duidelijk ont staan, doordat de scheidingmuur tussen het woongedeelte en de stolp schuur (muur nr. 8, zie afbeel ding 2) niet verhoogd en doorgetrokken kon worden over het gedeelte van de stolpschuur dat tot woonhuis is verbouwd (zie doorsnede A-B in afbeelding 2). Het gewicht van de doorgetrokken muur zou te zwaar zijn voor de dakconstructie van het woonhuis. Hierom heeft men er voor gekozen om de ontstane opening dicht te maken met planken. Om kostenbesparende redenen zal men er niet voor gekozen hebben om de dakvlakaanslui- ting tussen het woongedeelte en het restant van de stolpschuur op een betere wijze aan te passen aan de nieuw ontstane situatie. Jn de doorsnede A-B (zie afbeelding 2) zijn muur 1 en dakvlak 2 het restant van de stolpschuur. Dakvlak 2 heeft een flauwere dakhelling als het tegenovergestelde dakvlak. Dit ontstaat alleen bij een verbouwing, bij totale nieuwbouw zal men niet voor een verschillende helling kiezen in de dakvlakken. De opening die met houten planken is afgedicht wordt aangeven met nr. 3. Nr. 4 is het muurgedeelte waarmee de oorspronkelijke scheidingsmuur tussen het woongedeelte (nr. 8) en de stolpschuur is opgehoogd. Achter in de woonkamer van het woonhuis dat ontstaan is bij de verbouwing van het restant van de stolpschuur, is nog steeds de deur te zien Afbeelding 1: Middenduin voor de restauratie in 1983/1984. Het witte gedeelte is het restant van de stolpschuur. Foto beschikbaar gesteld door de bewoners van Middenduin. f 6 neeLa Afbeelding 2: Een plattegrond met aanzicht/doorsnede van het gedeelte van het boerderijencomplex Middenduin dat deel uitmaakte van de Stolpboerderij en het herenhuis gedeelte. Met stippellijnen (nr. 5) is de omtrek van de oorspronkelijke stolpschuur aangegeven. Tekening J. Morren, naar de tekeningen door de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek. A het woongedeelte van de stolpboerderij, B de stolpschuur, BI Het restant van de stolpschuur dat tot woonhuis is verbouwd, C het voormalige herenhuis gedeelte. 32 D oo O o o r 6 •n n r it 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 18