lezers Reacties van Stichting Santpoort weet Margreet Meihuizen nog het een en ander. Juf frouw Eisner van de drogisterij verkocht Kaloderma en 4711, zaken die echter voor een jong meisje niet te pas kwamen. De knappe vrouw van kapper Van der Ende (op no. 132) was een grote klantentrekker; zij werd op de Vinkenbaan 'Hélène Fourment' genoemd, naar de veel- geportretteerde en royaal bevleesde echtgenote van de schilder Rubens. J)e dochter van poelier Pellemans, Annie, was eerst in dienst bij mevrouw Van Hövell. Haar man, baron Van Hövell, was als psychiater verbonden aan Meeren- berg en de familie woonde tegenover de ruïne van kas- \7rij regelmatig krijgt de redactie van dit blad waarde rende commentaren over de keuze en de inhoud van de artikelen in dit blad. Wij zijn daarmee natuurlijk erg ingenomen. Soms zijn er echter ook wel eens opmer kingen bij van corrigerende aard. Ook daarmee zijn we blij, omdat de geboden informatie zo juist mogelijk be hoort te zijn. Over een tweetal artikelen, verschenen in de vorige afle vering van 'De Zandpoort' (nr. 17, van najaar 2004) ontvingen wij de navolgende rectificaties. Mevrouw Limmen merkte naar aanleiding van het arti kel Speeltuinen in Santpoort: de beginjaren op (pag 34), dat de toenmalige plek van de speeltuin op het terrein van St.Raphael in de tekst geïdentificeerd werd met het huidige Vinkennest. Dit moet echter zijn: het huidige O.C.K. De heer Van de Kop stuurde ons enkele aanvullingen c.q. correcties op het artikel Tachtig jaar Bloemendaal- sestraatweg: teel Brederode. Later kwam ze in dienst bij de familie Meihuizen. Tenslotte trouwde ze met jhr. VerLoren van Themaat, van wie ze later weer scheidde. Ze ligt als douairière begraven in Wassenaar. |n het vervallen voormalige hotel Duinlust was in die tijd de optische slijperij ENOT gevestigd, die samen werkte met de beroemde Amsterdamse professor Wi- baut. U ziet wel, het geheugen kan het soms lang volhouden! Hans Visser 129 Boekhandel Erasmus zou hier ook nog gevestigd zijn geweest 139 Vóór de vestiging van de dierenwinkel heeft Albert Heijn hier een filiaal gehad 80 W, Pauw moet zijn J(ohan) Pauw 142 Al vóór 1938 was vishandel C. (Kees) Gras er gevestigd; zijn zoon C. (Cor) Gras nam het be drijf van zijn vader over. Volgens mevrouw Gras is er daartussenin nooit een fietsenhandel ge weest. 148 De naam H. van der Velde is onjuist, deze moet zijn H. Velde. Eén van zijn dochters woont nog in Veen en Duin. Redactie 36 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al meer dan 25 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap, en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sane ringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen staken de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 325 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistori sche elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te bevorde ren. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen enz. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeen te, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (po tentiële) monumenten. Visie te geven op (voor-)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Ge meente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. Contacten De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, poli tieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor de monumentenzorg, Stichting Nationaal Park Zuid Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Ons Dorpsgezicht Driehuis, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid Kennemer land, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. Bestuur Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. Voorzitter is mw. E.D.W.M. (Lieke) Baron-Verhulst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 20