w« gaan terug naar 1928. In dat jaar richten de gere formeerden en de hervormden samen een School met de Bijbel op. Dominee Van den Bergh van Eysinga is een van de tegenstanders van deze Christelijke school: hij is bang voor isolement en tweedracht en be nadrukt dat ook de openbare school zorg kan dragen voor een Christelijke opvoeding. Interieur van Bethel-kerk in ca 1929. Foto uit het archief van de fam. Slinger-van Wijngaarden Universiteit in Amsterdam, evenals de eerder genoemde dominee Oort. De Nederlandsch Hervormde Evangelisatievereniging 't Mosterdzaadje op de Kerkweg groeit inmiddels ge staag: eerst bouwt men in 1905 een zijvleugel aan het kerkje en in 1929 gaat men plannen maken voor de bouw van een grotere kapel. In 1937 begint de bouw van een kapel aan de Pastorieweg, de Pniëlkapel (Pniël gelaat Gods, Gen. 32:30 v.) die in 1938 wordt inge wijd. Het kerkgebouwtje aan de Kerkweg doet eerst dienst als timmermanswerkplaats en later als trappenfa- briek. In 1983 opent 't Mosterdzaadje na een grondige verbouwing zijn deuren als concertzaal en expositie ruimte, toen en nog steeds onder de bezielende leiding van Pim Reiding en Paula Blom. |n 1952 sluit De Evangelisatievereniging zich weer aan bij de hervormde kerk en verlaat de Pniëlkapel. J^)e Christelijk gereformeerden uit Santpoort kerken aanvankelijk in IJmuiden in de Marconistraat. Door de vestiging na de Tweede Wereldoorlog van vele kerk leden in de nieuw gebouwde wijken van Haar lem-Noord, wordt de Christelijk gereformeerde Bethel- kerk aan de Floresstraat aldaar te klein. Daarom huurt men in 1954 de Pniëlkapel en koopt deze in 1956 voor 75.000 gulden. Men gebruikt de kapel tot 1975 en ver koopt hem aan een projectontwikkelaar voor een prijs van 1,3 miljoen! Een concurrerende bouwondernemer uit de eigen gemeente wil slechts 750.000 gulden beta len en wordt gepasseerd, tot ergernis van veel gemeente leden. Met de opbrengst koopt men in Haarlem de gere formeerde Goede Herderkerk in de Rechthuisstraat. In 1929 vertrekt de gereformeerde gemeente uit Bethel en neemt naast die school een eigen kerkgebouw in ge bruik: de nieuwe Bethelkerk, op de hoek van de Burge meester Enschedelaan-Frans Netscherlaan. Het gebouw moet al in 1940 worden uitgebreid, wat goed uitkomt want gedurende de oorlogsjaren worden tachtig geëvacueerde gereformeerde gezinnen uit IJmui den in de gereformeerde gemeente opgenomen. Vooral de emeritus legerpredikant M.W.J.C. de Kluis is zeer actief. Door zijn initiatief opent het jeugdhuis De Haven zijn deuren aan de Schipbroekenweg 6, bloeit het jeugd werk op door de uitgave van het jeugdblad 't Spuigat, wordt een Evangelisatiekoor opgericht en de Bethelkerk gemoderniseerd. Er is ook een Mannenvereniging De Bijbelkring, de Jongelingsvereniging Eben Haëzer, de Meisjesvereniging Tot Arbeid Geroepen, de Knapen- 6 vereniging Uw Woord is de Waarheid. De dominee is zo geliefd, dat hij bij zijn afscheid in 1966 een DAF cadeau krijgt die, heel ludiek, de trap van de kerk opgesjouwd is en in de hal geparkeerd, waar de dominee de auto in ontvangst neemt. De Ha ven moet in 1988 plaats maken voor vier woning en en garages. [n 1929 neemt de gere formeerde kerk in her steld verhand haar intrek in het Bethelgebouwtje aan de Wüstelaan. Deze groep heeft zich afge scheiden van de gerefor meerde kerk vanwege een conflict over de vraag of de slang in Genesis 3 wel of niet echt gesproken heeft. In 1946 gaan de "hersteldverbanders" over tot de hervormde gemeen te. Ze verkopen Bethel aan de gereformeerde kerk onderhoudende art. 31. Deze "vrijgemaakten" zijn een zelfstandig kerk genootschap geworden na een conflict over de bete kenis van de kinderdoop. Deze kleine gemeente van ongeveer zestig leden maakt gebruik van het kerkje aan de Wüstelaan tot 1967/'68. Men heeft geen eigen predikant, de voorgangers komen uit IJmuiden en Beverwijk. In 1968 komt er een split sing: de jongeren gaan naar de vrijgemaakte kerk in IJmuiden, de anderen naar die in Haarlem. Het pand wordt met inboedel verkocht en doet niet langer dienst als kerkje maar als atelier voor de beeldhouwer Wim Bosman weer bij "Santvliet". De Pniëlkapel aan de Pastorieweg die in 1938 werd ingewijd. Originele foto van Noord-Hollands Archief •Ui - De eerste gereformeerde kerk uit Enschedelaan-Frans Netscherlaan. eind jaren '30 op de hoek van de Burgemeester op dit moment hoort het ie in de jaren dertig op zaterdagavond niets vermoe dend naar zijn stamtafel in Zomerlust onderweg is, loopt kans in de Hoofdstraat verrast te worden door de straatprediking van dominee Dondorp of Westbonk. De evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerk van Santpoort organiseert op verzoek van velen deze predi king. Tot 1932 gaan de rooms-katholieken uit Santpoort in Driehuis naar de Engelmunduskerk. Maar Santpoort, aantrekkelijk gelegen voor forensen, breidt zich uit en 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 5