Lavigerie College: een stukje geschiedenis en internaatsleven De man aan de bron Jn 1863 werd hij tot bisschop van Nancy gewijd. Dat zijn hart meer in Afrika lag, bewijst wel het feit, dat toen men hem in 1867 wilde wijden tot aartsbis schop en hij kon kiezen tussen de stad Lyon en Algiers, zijn keus op de laatste viel. Zijn missiewerk kreeg steun van de Franse keizer Napoleon III, maar de lokale over heden probeerden zijn inspanningen te dwarsbomen, niet in het minst, omdat hij fel tegenstander was van de slavernij. Stichting van een nieuwe orde |n 1868 stichtte Lavigerie de congregatie van de Witte Paters met het doel missie te bedrijven in Noord-Afri- ka. Een jaar later volgde de vrouwelijke afdeling. Het missiegebied breidde zich door de jaren heen uit. Zo werkten de Witte Paters in o.a. Tunesië, Zambia, Tan zania, Kongo, Rwanda, Oeganda en Burkina-Faso. De orde richtte zich m.n. op onderwijs en zorg (ziekenhuis jes, scholen, landbouw en vakopleiding). y^llereerst moest de toekomstige missionaris onvoor waardelijke liefde voelen voor Afrika en de Afrika nen. Vanaf het begin werd er rekening gehouden met de identiteit van de lokale bevolking. Voordat een Witte Pater aan zijn werkelijke missiewerk mocht beginnen, moest hij aan drie voorwaarden vol doen: de taal van de mensen spreken, hun voedsel eten en hun kleding dragen. Op deze wijze toonde hij respect voor de cultuur en gebruiken van deze bevolking. £)e Witte Paters danken hun naam aan hun witte van oorsprong Arabische kleding: een witte toog (gandu- rah) en een witte mantel met capuchon (bumoes) met de grote rozenkrans om de hals. Ook werd wel een rode fez (chechia) als hoofdbedekking gedragen. De Witte zus ters droegen lange witte gewaden die leken op die van de moslimvrouwen. Dat de missionering niet bepaald gemakkelijk verliep, blijkt uit het feit dat in 1878 twee karavanen die door de Sahara naar West- Afrika wilden trekken, onderweg door Touareqs wer den uitgemoord. Tijdens de eerste decennia stierf tij dens het missie werk de meerder heid van de missio narissen na een paar jaar door ziek ten als malaria en zwart-waterkoorts Tegen deze ziekten bestonden nog geen geneesmiddelen. [n 1882 werd Charles Lavigerie tot kardinaal be noemd en uitgeroe pen tot primaat (hoofd) van de kerkprovincie Noord-Afrika. Het laatste deel van zijn leven spande hij zich in om de slavenhandel te bestrijden. Hij startte een antislavemij- campagne, waarin hij een beroep deed op de publieke opinie en staatshoofden opriep hun verantwoordelijk heid in dezen te nemen. Deze campagne putte hem zodanig uit, dat hij op 26 no vember 1892 in Algiers stierf in het continent dat hij zo liefhad. Pas na zijn dood in 1908 kreeg de orde van de Witte Paters uiteindelijk de pauselijke goedkeuring. "yandaag de dag zijn er nog ruim 1700 missionarissen werkzaam in 22 Afrikaanse landen met het doel de Afrikanen nabij te zijn en te werken aan evangelisatie op Afrikaanse wijze, met respect voor de cultuur en in dialoog met de Islam, om zo te bouwen aan een betere toekomst. De Witte Paters in Nederland Qm jongeren na rekrutering op te leiden tot missionaris werden behalve in Frankrijk vanaf 1889 ook in Ne derland seminaries gesticht. Het eerste grootseminarie verscheen in 1892 in Boxtel (het St.-Charles); later, in Kledij van de Witte Paters (Pater Nuyens uit Santpoort, in 1962 ge wijd in De Naald) Jn 1825 werd Charles Martial Allemand Lavigerie ge boren nabij Bayonne in Frankrijk. Op zestienjarige leeftijd ging hij naar het seminarie in Parijs om daar de priesteropleiding te volgen. In 1849 werd hij tot priester gewijd. Maar daar bleef het niet bij. In 1850 werd hij doctor in de letteren en theologie en gaf les aan de Sor- bonne. Toen hij echter directeur werd van het "Oeuvre des Écoles d'Orient", een charitatieve instelling ter ondersteuning van chris- telijke scholen in het Mid- - den-Oosten, werd hij ge- gl confronteerd met de ver- IftP* deeldheid tussen christe- I nen en moslims, ■li jfeÉ Zijn reizen door Libanon en Syrië inspireerden hem tot plannen om het mis siewerk in de islamitische wereld meer gestalte te geven: zijn hart lag im mers volledig bij het on derwijs en hen die in een verdrukte positie verkeerden. 12 1926, verrees een kleinse minarie (St.-Paulus Colle ge) in Sterksel. Al snel na de oorlogsjaren nam het aantal kleinsemi- naristen behoorlijk toe, waardoor de capaciteit van het St.-Paulus Colle ge te beperkt dreigde te worden. Er moest een tweede kleinseminarie ko men. De orde richtte haar aandacht op het gebied "boven de rivieren" en vond na een lange zoek tocht een geschikte plaats in Santpoort. Santpoort: magneet voor het noorden Jn 1949 kocht de Sint Charles Stichting der Witte Paters het monu- Huize "Spaarnberg", Santpoort mentale pand Huize Spaarnberg aan de Wüstelaan tegenover het "chalet". een ideaal internaat voor de nieuwe seminaristen kon Het eertijds illustere en uitgebreide landgoed was door worden. de decennia heen in omvang danig afgeslankt. Omvatte Zo kon de orde vanuit Boxtel, Sterksel en Santpoort het het buiten in zijn glorietijd onder bankier Adriaan van gehele land bestrijken voor de werving van nieuwe se der Hoop het Burgemeester Rijkenspark, Philipspark minaristen. Een van hen was de Santpoorter Peter Nuy- (omgeving Harddraverslaan) en weidegronden (bleek- ens die in 1962 samen met nog zeven anderen tot pries- velden) tot aan de Delft, bij aankoop bevond Spaarnberg ter werd gewijd in De Naald, zich enkel nog ten oosten van vorderd had. Vlak na de oorlog mocht de bloeiende rooms-ka- tholieke jeugdvereniging van Santpoort er tijdelijk bivakke ren tot een potentiële koper zich aandiende. De Witte Paters kozen voor deze plek om drie verschillende redenen. In de eerste plaats was er de reeds eerder genoemde beperkte capaciteit van het kleinseminarie in Sterksel (Noord-Brabant). Bovendien wilde men eenzelf de opleidingsinstituut om de invloedssfeer naar het noorde lijk deel van Nederland uit te breiden. De derde reden was dat het landgoed op dat moment te koop stond en na verbouwing Luchtfoto Lavigerie College van voor 1955 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 8