Herinneringen aan Mellona in Santpoort J. de Meza Jr. en Hans Visser Ruim 50 jaar was ik betrokken bij 'Mellona', een halve eeuw tussen de bijen en de pro ducten van deze nijvere beestjes en de kostelijke nectar Mello na-honing. In 1916 begon de late re oprichter van Mellona, zelf een groot liefhebber van planten en dieren, aan de bijensport. Zijn eerste zwerm was een vluchteling, die hoog in een acaciaboom hing. Om die te vangen waren acrobati sche toeren nodig. Maar... hij wérd gevangen. De gelukkige nieuwe eigenaar werd daarmee tevens bevangen door deze wondere insectenwereld, die zijn hele denken en doen in beslag zou blijven nemen. Het was zo ernstig, dat zijn huisgenoten zeiden: "Hij heeft de bijenkolder". Een ziekte, die wij later bij duizenden enthousiaste ama teur-imkers eveneens vaststelden. Niemand zou daarbij gedacht hebben, dat deze liefhebberij zich zou ontwik kelen tot een bedrijf van respectabele afmetingen. Al spoedig werd de liefhebberij uitgebreid en groeide de bijenstand meer en meer in de door Johan de Meza zelf vervaardigde bijenkasten. Wat als sport begonnen was ontwikkelde zich tot een welkome bijverdienste. Korte tijd daarna rijpte bij De Meza dan ook het plan om in dit bedrijf een bestaan te vinden. Santpoort was vanouds in de imkerswereld bekend als de bakermat van de moderne bijenteelt. Dit aangezien één van de eerste grootimkers in Nederland, wijlen de heer F.A.Kelting, hier (In "De Biezen") zijn bedrijf uit oefende. Door gebrek aan opvolging werd deze zaak op geheven. Dat was reden voor De Meza om met beperkte middelen een deel van de inventaris over te nemen, en een schuchtere poging te doen om een bedrijf op te bou wen. Het vinden van een mooi klinkende naam maakte ook een punt van overweging uit. Toen verscheen in het tuinbouwblad 'Floralia' een verhaaltje over de fee Mel lona. Zij dwaalde door het woud en ontmoette daar een door misoogst en tegenslag zwaarmoedig gestemde houtvester. 'Ga mee", sprak ze, en bracht hem bij een holle boom, waar bijen in- en uitvlogen. Toen sprak zij: 'Leg u toe op de cultuur der bijen'. En zo geschiedde. De Meza, ofschoon niet zwaarmoedig, meende zich toch ook dit advies ter harte te moeten nemen en begon in de bijencultuur; zijn stand gaf hij de zinrijke naam 'Mello na'. werd in maart 1922 in Santpoort 'Mellona' geboren. Dit dankzij de medewerking van mr. H. Tuymelaar, die zich als oud-patroon van De Meza ook levendig in teresseerde voor het jonge bedrijfje. Ook door zijn toe doen werd in samenwerking met de heren H.H.G.P.J. Beccari, A. Bertling, P. Lammerts van Bueren, Kessler en Stoop (allen uit de naaste omgeving) het bedrijf van J. de Meza per 19 maart 1925 omgezet in een N.V. en de oprichter tot directeur benoemd. Zo ging de nieuwe onderneming het bijenpad op. De eerste jaren verliepen maar zeer matig - de grote cri sis begon het zakenleven geducht te bemoeilijken - en het artikel honing was nog maar een stiefkind onder de consumptieartikelen. Maar dank zij het vertrouwen en de hartelijke medewerking van eerdergenoem de heren kwam Mellona over de moeilijkheden heen en begon te groeien tot een onderneming, die in haar soort betekenis kreeg. Langzaam begon Mellona-honing populair te worden. Met zeer beperkte middelen moest reclame worden gemaakt. Eén vorm daarvan was etalagereclame: duizenden goed geslaagde honingetala- ges werden verzorgd en de animo voor het artikel nam toe, mede dankzij de prettige medewerking van onze af nemers. Onze specialiteithoning in de raat, werd in een aantrekkelijke verpakking geëxposeerd. Hierbij wordt een gehele raat inclusief de bijenwas in plakjes gesne den voor consumptie. Op menige plaats stonden in de periode september-oktober de etalages in het teken van de 'Mellona'- en 'Adelshoeve' -honing. Aan tentoonstellingen nam het bedrijf zoveel mogelijk deel. Een radiolezing over het leven van de bijen en het imkerbedrijf, de eerste die op dit gebied door de ether kwam en werd gehouden door onze directeur, gaf ook aan Mellona de nodige bekendheid. Lezingen en film avonden voor het algemene publiek en voor winkeliers voltooiden het reclamebeeld. En zo konden wij in 1930 dan ook verklaren, dat 'Mellona-honing het meest over de tong ging et bedrijf, begonnen in een bloembollenloods van een type zoals dat in Kennemerland destijds veel voor kwam was hard toe aan een meer aan de eisen des tijds beantwoordend en vooral hygiënischer ge bouw. In 1931 werd be- Ifel J sloten om een goed inge- Ir HONING richte fabriek te bou wen,waarin met moderne machines en outillage aan deze eisen kon worden voldaan. Op 24 oktober 1931 kon de fabriek wor den geopend. De oude schuur - destijds gekocht van de bekende N.V. Binnenlandse Exploitatie Maatschappij van Onroe rende Goederen te Bloe- 16 •MELL&Mft mendaal - werd verhuurd. In het achterste gedeelte kwam een opslag ruimte voor bouwmaterialen van de aannemer, die destijds de woningen aan de Bru no Klauwersstraat bouw de; in het voorste deel bouwde iemand een voor malige roeiboot om tot jacht. Toen de boot gro tendeels voltooid was, werd er een oude automo tor in geplaatst als aan drijving, Helaas echter ontplofte deze bij het proefdraaien, waarbij de gehele schuur in vlammen opging. Vanaf de ingebruikne ming van het nieuwe gebouw ging het crescen do. In 1933 werd het van ouds bekende bijenpark 'Adelshoeve' te Apel doorn overgenomen, waardoor de omzet be langrijk steeg en daarmee ook de algemene naamsbekendheid van Mellona. Mellona bewoog zich niet alleen op het gebied van bijenproducten, maar ook de fabricage van bijenwoning en en van gereedschappen op het gebied van de bijen teelt nam een niet gering deel van de werkzaamheden in beslag, Alles wat maar enigszins met de bij te maken had lag op het arbeidsveld van onze onderneming. 'Mel- lona'-bijenwoningen en gereedschappen werden steeds meer gevraagd. De cultuur van bijenvolken en geselec teerde koninginnen gaf steeds meer handen werk. Schriftelijke cursussen bijenteelt werden in de oorlogs- Oude bollenschuur, waar in 1922 het bedrijf Mellona is begonnen; ten gevolge van een ongeluk is deze schuur in februari 1935 volledig afgebrand. jaren met veel succes georganiseerd, en in deze donkere jaren hebben zij duizenden cursisten in de geheimen van het interessante bijenvolk ingewijd. De bijenstal, inmid dels uitgebreid tot 500 standvolken - in de zomer tot 800 a 1000 opgevoerd - geeft volop werk. Het bijenpark, ongetwijfeld één van de mooiste in Nederland, heeft door de jaren heen ettelijke duizenden bezoekers van al lerlei herkomst getrokken, die na deskundige rondlei ding vol bewondering waren voor dit zo bijzondere en interessante bedrijf. Onder hen waren ook duizenden winkeliers, die overgingen tot de detailverkoop van Voormalig bollenteeltland van Van den Bronk; daarna bebouwd met de Da Costaschool, kweekschool voor on derwijzers. Op de achtergrond het fabrieksgebouw uit 1931. Op de plaats van de kweekschool kwam daarna de IJmond-MTS, later Novacollege genoemd. De fabriek en het bijenpark omstreeks 1965. Het fraaie gebouw is ontworpen door architect Ooms en gebouwd door aannemer Boerrigter. 17 It< EN N.V. BIJENSTAND «MELLONA •- ADELSHOEVE» SANTPOORT •J Ml. IVMI-i.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 10