Inhoud Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023) 5382640 T.C. Smakman, vice-voorzitter tel. (023) 5372667 secretaris: vacature G. Van't Hof, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Redactie: Hans Visser Pim Boer Jos Diekstra Lay-out: J.H. Beelen Druk: Grafisch Centrum Comegge bv, Velserbroek Stichting Santpoort 2006 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelij ke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Houtsnede van de Ruïne van Brederode afgebeeld op de voorkant van een boekwerk van de hand van de historicus J.S. Visser. Dit historisch onderzoek naar de geschiedenis en het oorspron kelijke kasteel is in 1929 uitgegeven door C.A. Mees, Santpoort. Afbeeldingen achterkant: De illustraties horen bij de in dit tijdschrift gepubliceerde artikelen over Mellona, de uitgeverij C. A. Mees en de Radiocentrale Santpoort en familie Peereboom. Voorwoord2 Bestuur Stichting Santpoort Bescherming van een stukje "Zegepralent Kennemerland"3 30 jaar Stichting Santpoort in vogelvlucht Lieke Baron en Jos Diekstra Zeg Jet, zet de knop eens op twee14 Jos Diekstra Herinneringen aan IVIellona in Santpoort16 Johan de Meza en Hans Visser Zicht op boeken en gebouwen25 Jos Diekstra Mea Verwey en haar stokpaardjes27 Een Santpoortse uitgeefster als wereldverbeteraar Lisa Kuitert Een stukje genealogie38 Hans Visser Middenduinerweg 2, Het huis van een Santpoortse uitgever 40 Pim Boer Dirk Peereboom en familie47 Pim Boer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 2