Een stukje genealogie Hans Visser (^onno Mees en Mea Verweij stamden beiden uit ge slachten met een hoog academisch gehalte in de di rect voorgaande generaties. Conno (Constantinus Alting) Mees werd op 13-6-1894 te Batavia geboren als derde zoon (vierde kind) uit het eerste huwelijk van zijn vader mr. dr. Regnerus Tjaarda Mees met Constance Theodora Gerhardina van Zij 11 de Jong. Vader was onder meer advocaat te Batavia, hoofd redacteur van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad, di rectielid van de Javasche Bank en mede-oprichter en di recteur van een eigen bank en administratiekantoor. Hij trad daarmee voor een deel in de voetsporen van zijn ei gen vader, mr. Fokko Mees, die eveneens advocaat te Batavia was en daarnaast functies vervulde als president van de Javasche Bank, president van het Hooggerechts hof, lid van de Raad van State en Minister van Koloni ën. (^onno's oudste broer, de zeven jaar oudere Fokko Mees, werd bekend als beeldend kunstenaar. Conno zelf promoveerde in de oosterse letteren en bekleedde na zijn werkzame periode in Nederland - o.a. in de uit geverij C.A.Mees - nog functies als docent Maleis aan universiteiten in Bandoeng, Koeala Loempoer en Syd ney. Conno overleed op 12-10-1978 in Spanje. J—et huwelijk tussen Conno Mees en Mea Verweij werd gesloten op 28-08-1918 in Noordwijk en hield stand tot 1936. Zij kregen samen vijf kinderen, waarvan en kele vroeg overleden zijn. Beide partners sloten nadien nog een tweede huwelijk. j^/[ea Verweij, geboren op 2 maart 1892 in Noordwijk aan Zee en overleden op 18 december 1978 te Sant poort-Zuid, promoveerde in de Nederlandse letteren. Zij was een dochter van de vooraanstaande letterkundige prof. Dr. Albert Verweij en Katharina (Kitty) van Vlo ten. Deze laatste was een dochter van prof. Dr. Johannes van Vloten, een destijds zeer bekend taalkundige en cri ticus; hij was onder meer hoogleraar aan het Athenaeum lllustre te Deventer en een zeer vruchtbaar publicist. Zijn kleindochter Mea Verweij maakte o.a. een litera tuuroverzicht van zijn meer dan 1500 publicaties. Twee zusters van Kitty van Vloten, Martha en Betsy (Eliza beth), trouwden respectievelijk met de arts-schrijver Frederik van Eeden en met de schilder Willem Witsen. Jeugdfoto van Constantinus (Conno) Alting Mees met broers Reint en Fokko met versierde fietsen in Nederlands Indië 1900). Uit collectie Mea Nijland-Verweij, Universiteitsbibliotheek van Universiteit van Amsterdam. 38 Mea Verweij in haar jonge jaren. Foto van Mea Verwey met vier van haar vijf kinderen: Reinilde(19I9), Gerda(1920), Kitty(1923), Gerlof Fokko(1926, Elisabeth(1933) 39 Conno Mees met Indische prins Mangku Negoro in ko lonelsuniform.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 21