-A- Jf* cf.4Ws SANTPOORT Middenduinerweg 2 anno 2006. Foto: L. Baron. boog is gereconstrueerd en weer aangebracht. Alle kozijnen, ramen en deuren hadden nog hun speci fieke, originele profilering. De kozijnprofilering met af schuining is karakteristiek voor de periode rond 1900. De sierboog aan de buitenzijde en de waranda-achtige balkonopbouw met diamantkoppen zijn eveneens karak teristiek voor begin 1900. Dit zijn kenmerken van de chaletstijlpopulair in deze periode. In Santpoort vin den we verscheidene voorbeelden: Wüstelaan 73-75, Duin en Kruidbergerweg 89-91 (boerderij) en Hoofd straat 252. £)e voorgevel heeft een formele opzet. De voordeur is centraal geplaatst met in het midden en aan weerszij den vensters met T-ramen. De overstekende gootlijst is kenmerkend voor de bouwperiode. De zijgevel aan de Kerkweg vormt de overgang van een relatief voorname bouwstijl naar het kleinschaliger dorpse gedeelte van het huis. Het hoekhuis heeft twee bouwlagen met een kap en het deel aan de Kerkweg één bouwlaag met een mansardekap. De mansardekap is karakteristiek voor de Kerkweg. De gevel van het grote huis wordt verleven digd met stucbanden, negblokjes, plint en gietijzeren muurankers. De schuiframen met hun indeling in boven licht en onderraam met middenroede is karakteristiek voor de bouwtijd. De voordeur heeft een gemetselde stoep met siertegels. De deur heeft twee fraaie profielen en twee kleine, naar de binnenzijde te openen "leveran- ciersramen" met een smeedijzeren rooster. Het metalen hekwerk aan de voorzijde is nog gedeelte lijk aanwezig en origineel. In de tuin bevindt zich nog steeds de waterput waarin het regenwater werd verza- 44 TELEFOON: HAARLEM 22220 - TELEGRAMADRES MEES SANTPOORT BANKIERS TE HAARLEM HAARLEMSCHE I BANKVEREEN1GING. TE AMSTERDAM NEDERLANDSCHE I HANDELMAATSCHAPPIJ - POSTREKENING 27676 LETTERK1JN» D1GE EN KUNSTUITGAVEN. OOSTERSCHE BIBLIOTHEEK. KINDERBOEKEN - TIJDSCHRIFT M ENDINGEN El Mal 1930 Ata Burgentent er-«n Wethouders der gea. Vel san Idalscbtbara Heraa, HlartolJ aeaa lk 4* vrijheid da g«aetata mijn halt te kooi ooa to bladen,gelage- Mldciendulaerueg 8,Santpoort.valk hals do door slj vos April 19H0 tot April 1930 bewoond is geweest,en mr* ls door alj gedareade Als tlJA «os uitgeverakentoor ward gebonden. Xk assk ar a attaat op,dat geaaid bals var baltaa da rooilijs staat aa op kot alttorolAlntsplaa vaa da gaaeente Welaan alot aaor voorkoatDea- ik aiaA April verhuisd ben,een aadar hals hab aostoa kopoa sa Inrlehten,ls ar «ij vaal aaa ga'agaa bat vorige hals,Ast teaslotta toch door Ae geaaeata aangakocht zou Booten aorAea,reads aa van Aa hand te doen,voor da alteret lage prijs vaa f.dOOO. Hot bals lo stevig gebouwd an bevat,behalve 9 grote ea kleinere kosors,eea baAkasar,keuken,kelder,zolder ,t W.C'a.Iaa «tenen schaar achter in do tola «oa al of «lat gelijktijdig aangekocht kannen worden»lk boa bereid die,en «isechlen ook de zolderverdie ping van het hals dadellk terug ta baren voor boakaaberglag. twee boveakaa a ra lenen ziek uit stakend voor kastoor aa bat zon kanaen zlja.dat bat hals aaa gerlefellke,rulae en goadkopa wonlag zou bladen aaa Ada vaa uw anbtenarea,la afvaobtlag vaa de tijd, dat kat voor sloping la aaaaarklng kost- Ia de hoop, dat boven et «and a aanleiding aoge gevea «at alj ia onderhandeling ta tradaa.tekan ik «ij,net da netste boogaebtlag. dd. JT .r .ir o* bosfuit n<x/J Brief van Conno Mees van mei 1930 aan de gemeente Velsen, waarin hij zijn huis aan de Middenduinerweg 2 te koop aanbiedt voor f. 6000,Ook de bedrijfsruimte aan de Kerkweg wil hij van de hand doen. Foto Jan Morren, Noord-Hollands archief Haarlem. Onderaan de brief staat geschreven: Afdeling IV, agenda dd. 27-5-1930 No. 21 besluit no. 13 Mededeling dat de gemeente het perceel niet wenscht te kopen. NHA. Velsen, Collectie briefhoofden no. 1165 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 24