HM VilïSTA NÏSK If Ai I- IfS V Kif K NI IN l De Nieuwe Kindervriend Stichting Santpoort RIJKSSTRAATWEG G 10 - SANTPOORT Kinderspeeigoedereu, Kramerijen, Huishoudelijke en Emaille artikelen. Schilderijen en Portretlijsteu, Gordijnrollen en -latten. Meubelen, Karpetten, Tafelkleeden enz. Behangselpapieren in groote sorteering. Broderie. Aanbevelend. D. PEEREBOOM. Advertentie voor "De Kindervriend" 1920. Uit: Gids voor Santpoort en omstreken, uitgegeven door de ver- eeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Santpoort en omstreken in de jaren twintig van de vorige eeuw. vormde Evangelisatie 't Mosterdzaadje was hij mede oprichter van het kerkgebouw EL Theto (nu het Mos terdzaadje aan de Kerkweg) en de Pniëlkapel aan de Pastorieweg. (zie De Zandpoort 2005) Zijn uiterlijk had iets Joods waardoor hij de bijnaam Israël van Santaporta kreeg. 2Ün zoon Klaas, legger van de eerste steen van Mid- denduinerweg 2, is geboren in 1900 en rond 1920 vertrokken naar Haarlem als banketbakker. Later was hij onder meer ouderling in de Goede Herderkerk in IJmuiden-Oost. Dirks zoon Comelis begint een winkel voor woningin richting onder de firmanaam C. Peereboom en Looy te Santpoort. Nu zijn er nog kleinkinderen van Dirk Peere boom woonachtig in Velsen en Haarlem. De Protestantse Dragersvereniging te Santpoort bestaat reeds 27 jaar. Door den toenmaligen predikant, Ds. W. Bax opgericht, heeft zij zeker wel bewijs van levensvatbaarheid gegeven. De Vereniging stelt zich ten doel, het stoffelijk overschot van overledenen ten grave te dragen. Gestoken in passende uniform- kleding maken de dragers een stemmige figuur; dikwijls werd de waardigheid en ernst van onze begrafenissen geroemd. Voor taan zullen wij ook kunnen voldoen aan den wens om ten sterfhuize een Rouwkamer in te richten. De kosten worden naar vaste concurrerende tarieven berekend, terwijl eventuele winsten ten goede komen aan zieken, reconvales centen, maatschappelijk bedreigden enz. Een weldadigheid van de allerbeste soort! Het adres van den Aanspreker is: de Heer D. PEEREBOOM. Te rrasweg 29, Santpoort, Telefoon 22951. Advertentie voor de Protestantse Dragersvereniging in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Uit: Gids voor Sant poort en omgeving, uitgave van "Santpoorts Bloei", Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in de jaren dertig van de vorige eeuw. Bronnen: Informatie van de familie Peereboom en A.E. Waterbolk Informatie van G. van Geldorp Onderzoek in Noordhollands Archief door J. Morren Herinneringen van W. Hoefakker De Zandpoort nr. 7 en 8, 1986 De Zandpoort nr. 18, 2005 48 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving De Stichting Santpoort bestaat al meer dan 25 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap, en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Geschiedenis Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en sane ringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen staken de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente. Doel Stichting Santpoort is een stichting met ongeveer 350 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistori sche elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te bevorde ren. Dit uit zich in twee richtingen, te weten: 1 De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van aller lei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. 2 De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden, tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen enz. Werkwijze De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken: Actief voorstellen doen om cultuurhistorisch waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeen te, Provincie of Rijk geplaatst te krijgen. Bezwaar bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (po tentiële) monumenten. Visie te geven op (voor-)ontwerp bestemmingsplannen. Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de Ge meente Velsen. Dreigende aantasting tegengaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz. Eens per jaar "De Zandpoort" uit brengen en op de jaarmarkt staan als promotionele activiteit. Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen waarin actuele informatie gegeven wordt over lopende activiteiten aan alle donateurs. Contacten De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken. Contacten worden onderhouden met: commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, poli tieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor de monumentenzorg, Stichting Nationaal Park Zuid Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting "Ons Bloemendaal", Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woonge meenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijzer, Historisch Museum Zuid Kenne merland, Historische Kring Velsen, Natuurmonumenten en vele anderen. Bestuur Het algemeen bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. Voorzitter is mw. E.D.W.M. (Lieke) Baron-Verhulst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 26